Search This Blog

Saturday, February 07, 2009

Во концептот на Бруто Плата - државата се однесува како Лихвар ...

Во концептот на Бруто Плата - државата се однесува како Лихвар ... Придонесите и платите мора да бидат платени до десети во месецот ... воколку не, државата веднаш пресметува негативна камата за доцнењето ...

читај повеќе »

Кога ке се насобере борчот, државата на располагање го има судот и извршителите ... за поголемите износи веројатно и затвор има ... Овака замислен концепт е неспроведлив во МК економија во овој момент ... Огромни се меѓусебните внатрешни побарувања и долгови ...пара нама меѓу народот ...

Ваков концепт на Бруто Плата и негативни камати - ке зафати повеќе од две третини од вработените ... ригорозното спроведување на овој концепт ке значи крај на поголемиот дел од малите и средните фирми ... и повторно главење на судовите со многу нови предмети ...

Дали е тоа цел на оваа реформа ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter