Search This Blog

Friday, May 27, 2011

Предпоставката за изградбата на најавената нова Управна зграда на Водовод и Канализација Скопје врз можен археолошки локалитет ја презема Нова Македонија

Сл.1. Позната средновековна гравура на Скопското Кале, од холандски патеписец - кој направил скица во која јасно се гледаат контурите на Горниот Град т.е. сегашното Скопско Кале и со зидини ограден Долен Град, на местото на бараките на ЈП Водовод и Канализација Скопје

Monday, May 23, 2011

Изградбата на најавената нова Управна зграда на ЈП Водовод и Канализација Скопје се чини е стопирана ...

сл.1  Бараките на старата управа на ЈП Водовод и канализација се срушени, просторот е ограден - но што тука се гради не се знае ... нема соодветно пано во кое ке ни се сопшти што се гради, кој е инвеститор, бројот на одобрението за градба, кој е изведувач на работите, кој е надзор над изведувањето, кога е почеток на градба ...

Friday, May 20, 2011

Исар Марвинци ... Isar Marvinci

сл.1  Оригинал на “античка греда“ - на кој е впишано името Македонија ... таму каде ја има Македонија има и Македонци ...

Monday, May 16, 2011

Паљурци - Езеро Паљурци

сл.1  Вештачко акумулационо езеро Паљурци

Sunday, May 15, 2011

ДОЈРАН ... Дојранско Езеро

сл. 1 Дојрана и рибарската наколна куќичка

Blog Archive

Site Meter