Search This Blog

Wednesday, February 04, 2009

Импресум ...

http://www.novamakedonija.com.mk/UserFiles/Image/vizitka(1).jpg

Шетав малку по Импресум-ите на весниците ... највеќе го бендисав оној на Нова Македонија:

читај повеќе »

Издава „НИК НОВА ПРИНТ“, ул. Атинска 12; 1000 Скопје

Директор:
Ратко Лазаревски
ratko.l@novamakedonija.com.mk

Главен уредник:
Александар Дамовски saso@novamakedonija.com.mk

Одговорен уредник:
Зоран Андоновски
zoran.a@novamakedonija.com.mk

Заменик-главен уредник:
Стојанка Митревска
stojanka.m@novamakedonija.com.mk

Уредници:
Зорица Дарковска, zorica.d@novamakedonija.com.mk

Јасна Франговска, jasna.f@novamakedonija.com.mk
Горан Манчевски, goran.m@novamakedonija.com.mk
Игор Даниловиќ, igor.d@novamakedonija.com.mk
Гоце Трпковски, goce.t@novamakedonija.com.mk
Роберт Митевски, robert.m@novamakedonija.com.mk

Уредник на фотографија:
Роберт Атанасовски, robert.a@novamakedonija.com.mk

Технички уредници:
Марјан Делевски, marijan.d@novamakedonija.com.mk
Теодора Николов, teodora.n@novamakedonija.com.mk
Марија Богоевска, marija.b@novamakedonija.com.mk
Ненад Андонов, nenead.a@novamakedonija.com.mk
Билјана Билбиловска, biljana.b@novamakedonija.com.mk
Јадранка Kовелиќ, jadranka.k@novamakedonija.com.mk

Лектори:
Ружица Пејовиќ, ruzica.p@novamakedonija.com.mk

Сузана Митревска, suzana.m@novamakedonija.com.mk

Маркетинг:
Маја Саздевска
тел:
+ 389(0) 2 5511722;
Марија Георгиевска
тел: + 389(0) 2 5511723
Маркетинг директор: Марјан Велевски, marjan.v@novamakedonija.com.mk

Дистрибуција: + 389(0) 2 5511749

Печати:
Графички центар
Жиро сметка:210041726980118; НЛБ Тутунска банка - Скопје
Даночен број: 4030990123250
Редакција: +389(0) 2 5511711
е-mail:
nm@novamakedonija.com.mk
веб-сајт:
www.novamakedonija.com.mk

.................................................................................

*** Во време на интернет и меил комуникација, НоваМакедонија е единствената која ги дава точните меилови на сите свои уредници и новиннари ... на овој Импресум треба да се угледаат и другите ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter