Search This Blog

Tuesday, April 29, 2008

Наводнување ... владата изборно ветува 34 милиони евра до 2012 ...

Нашите води поминуваат околу нашите ниви но никако да стигнат на нивата ...

На сите ни е јасно дека во услови кога цените на храната растат до небо - најрентабилна фабрика во Македонија е МК земјоделие ... класата на МК земјиште не е од таков квалитет да се раѓаат житарици осем на помали површини ... класата на МК земјиште е особено поволна за раноградинарски култури ... за лозови насади и овоштарство ... Се е ова вред но во одреден период на летото Јуни, Јули, Август на МК земја и фали вода ... која ја има ама тече некаде неискористена по многуте реки и подводните водотеци ...

читај повеќе »

No comments:

Blog Archive

Site Meter