Search This Blog

Thursday, May 08, 2008

Glocal 2.0 ... Скопје Мај 2008

Во органицација на група блог ентузијасти организирани преку Центарот за нови медиуми. ... во Скопје во наредните три дена во Њујорк Универзитетот во Скопје ќе се одржи втората годишна конференција „Глокал“, ... конференцијата има меѓународен карактер ... работен јазик е англискиот ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter