Search This Blog

Monday, May 26, 2008

Статистистика за кандидатите на листата на ВМРО-ДПМНЕ ... со податоци ...

Навистина е тешко да се дојде до мериторни информации за кандидатите за пратеници на двете коалиции ... Генерално во двете коалиции се води партијска политика да се ставаат кандидати кои се докажуваат во партијските ограноци ... без разлика на тоа што по мое длабоко уверување Собранието/Парламентот де - бара професионални политичари кои ке бидат специјалисти од одрадени области на политиката, правото и економијата ... Во лиситите на двете колаиции како да се кријат специјалностите/образованието на нивните кандидати ... па така моево истражување не е цолосно иако потрошив доста време на него ... податоците се само од јавно достапните податоци на интернет ..

читај повеќе »

Но да не должам како што ги представив кандидатите на Сонце ... ке пробам да ги представам и кандидатите на коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ ...

м-р Евроинтеграција 1
м-р меѓународно право и политика 1
м-р правни науки 1
Магистрант на меѓународно право 1
универзитетски професор - правен
дипломиран правник 9
правник 3
дипломиран политиколог 1
адвокат 1
д-р екомски науки 1
м-р економски науки 3
Магистрант по економски науки 1
Дипломиран Економист 3
Дипломирал менаџмент и бизнис 1
економист 1
лекар интернист 1
доктор на ветеринарна медицина 1
Гинеколог - акушер 1
Доктор Специјалист Гинеколог‐Акушер 1
доктор на стоматологија 1
Д-р технички науки 1
м-р по технички науки 1
дипломиран електротех. инженер 1
дипл. машински инженер 2
рударски инженер 1
дипл. градежен инженер 2
Градежен инженер 1
дипл.инж.технолог 1
дипломиран проф. по книжевност 1
Професор по филозофија 1
Средно образование 1
Вишо образование 1
истакнат естр.умет. и хуманист 1
средно трговско 1
Високо образование 1
Апсолвент на Правниот факултет 1
Студент - апсолвент на Правниот факултет 2
Графички инженер 1
уч.за занимање. Земјоделец 1
М-р за физичка култура, 1

Горе Ви е представена професионалната структура на кандидатите ... Што може да се види од професионалната структура на кандидатите на ВМРО-ДПМНЕ ...

  • и тука правниците коло водат со 16 места ...
  • економистите се веднаш зад правниците со десетина места ...
  • лекари се петорица ..
  • технички науки се застапени со десетина места ...
  • и тука имаме еден политиколог ...
  • напоменувам дека за шеесетина пратенци на коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ воопшто неможев да ја најдам образовната структура ...
  • има злобници кои велат дека бидејки образовната структура на кандидатите од коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ е ниска затоа и не се дава како податок ...
  • на меил добив ваков податок ....“ ... со средно или вишо образование на листите на ВМРО и коалицијата се следните лица- Веле Георгиевски, Стојче Крстевски, Роберто Тошевски , Есма Реџепова, Амди Бајрам, Ристо Новачевски, Владимир Ѓорчев, Илија Димовски, Ванчо Коцев, Марија Рашковска, Цветан Трифуновски, Силвана Бонева, Томе Даневски, Ристо Стојанов, Александар Николовски и други. ..“ (ова бидејки не е проверено земете го како шпекулација ...) ...
Скопје 34
Битола 3
Струмица 2
Куманово 3
Велес 4
Штип 2
Делчево 1
Кратово 1
Кр. Паланка 1
Виница 1
Прилеп 5
Неготино 3
Кавадарци 4
Радовиш 3
Охрид 4
Кичево 1
Тетово 4
Гостивар 1
Дебарца 1
М.Брод 2
с.Радово 1
Ростуше 1
Јегуновце 1

И тука доминираат скопјенаи 34 ... а да, и тука ми фалат податоци за 35 пратеници ...

м 81
ж 39

Половата структура е скоро иста како и кај коалицијата на СОНЦЕ ...

Ме изненади старосната структура на коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ ... таа изнесува 44.4 години сметана на 53 пратеници за кои имам податок за година на раѓање ... Податокот покажува дека коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ е постара во просек за две години од кандидатите на Сонце ... верувам дека за неколку години е помала просечната старост ако се земат сите кандидати ...

За крај ке ви ја представм уште еднаш табелата на кандидатите од коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ со линкови за кандидатите кои ги има на домашниот нет простор ...


ВМРО-ДПМНЕ


Прва изборна единица партија пол роден/а стар. Роден/а
1 НИКОЛА ГРУЕВСКИ ВМРО-ДПМНЕ м 1970 38 Скопје м-р економски науки
2 ЛИЛЈАНА ПОПОВСКА ДОМ ж 1956 52 Скопје м-р по технички науки.
3 ТРАЈКО ВЕЉАНОСКИ ВМРО-ДПМНЕ м 1962 46 Дебарца Дипломиран Правник - адвокат
4 БОРИСЛАВ СТОЈМЕНОВ ВМРО-Македон. м 1940 68 Скопје м-р економски науки
5 СВЕТЛАНА ЈАКИМОВСКА ВМРО-ДПМНЕ ж 1956 52 Скопје Правен факултет
6 ВЕЛЕ ЃОРЃИЕВСКИ ВМРО-ДПМНЕ м 1964 44 Велес Средно образование
7 КОСАНА НИКОЛИЌ - МАЗНЕВА ВМРО-ДПМНЕ ж

Скопје Прет. УО на ЈП МЖ
8 Спасеновски Александар ВМРО-ДПМНЕ м 1980 28 Скопје м-р меѓунаро.право и политика
9 ИВИЦА ГЕОРГИЕВСКИ ВМРО-ДПМНЕ м

Скопје Магистрант на меѓународно право
10 ГОРАН ЃУРОВСКИ ВМРО-ДПМНЕ м

Скопје
11 СТОЈЧЕ КРСТЕВСКИ ВМРО-ДПМНЕ м 1966 42 Скопје Вишо образование
12 ВИОЛЕТА ТАШЕВА ВМРО-ДПМНЕ ж 1960 48 Скопје Дипломиран машински инженер
13 ДРАГАН НАСТЕСКИ ВМРО-ДПМНЕ м

Мк. Брод
14 РОБЕРТО ТОШЕВСКИ ВМРО-ДПМНЕ м

Скопје Градежен инженер
15 Есма Реџепова - Теодосиевска ВМРО-ДПМНЕ ж 1943 65 Скопје истакнат естра. уметник и хума.
16 ЗОРАН ПЕТРОВ
м17 ДРАГАН НЕДЕЉКОВИЌ
м18 ДАФИНКА САЗДОВА
ж19 АСИП ИМЕРОВСКИ ВМРО-ДПМНЕ м20 ИВИЦА КОНЕВСКИ ВМРО-ДПМНЕ м

Скопје

Втора изборна единица

1 ТРАЈКО СЛАВЕСКИ ВМРО-ДПМНЕ м 1960 48 Охрид д-р екомски науки
2 ПЕТАР ПОП - АРСОВ ВМРО-ДПМНЕ м 1969 39 Куманово инженер технолог
3 БЛАГОРОДНА ДУЛИЌ ВМРО-ДПМНЕ ж 1941 61 Кочани Дипломиран правник
4 ИВАН СТОИЛКОВИЌ ДПСМ м 1962 46 Куманово Дипломиран правник
5 АМДИ БАЈРАМ СРМ м 1956 52 Скопје средно трговско училиште
6 ВЛАДАНКА АВИРОВИЌ СПМ ж 1954 54 Скопје Високо образование
7 ОЛИВЕР ШАМБЕВСКИ ВМРО-ДПМНЕ м 1973 35 Скопје книжевност и јужнос.книж.
8 ЗОРАН ПЕТРЕСКИ ВМРО-ДПМНЕ м 1973 35 Скопје Дипломиран правник
9 МАРИЈА АНДОНОВСКА ВМРО-ДПМНЕ ж 1981 27 Скопје Дип.доктор по стоматологија
10 АВДИЈА ПЕПИЌ С. за демок.акц. м 1961 47 Скопје Дипломиран економист
11 ВАСЕ ДОНЕВСКИ ВМРО-ДПМНЕ м

Скопје дир.на Служб.за општи и за. Раб.Влад.
12 ДАРКА ПЕТРУШЕВСКА ВМРО-ДПМНЕ ж

Скопје Унијата на жени на ВМРО-ДПМНЕ
13 САВЕ САВЕВСКИ ВМРО-ДПМНЕ м

Скопје
14 СОЊА ЦВЕТКОВСКА ВМРО-ДПМНЕ ж

Куманово
15 РИСТО НОВАЧЕВСКИ ВМРО-ДПМНЕ м

Скопје
16 АНЃЕЛЕ СПИРОВСКИ
м17 ЛЕКО РИСТОВСКИ ВМРО-ДПМНЕ м

Скопје
18 КИРАЦА ТУТЕВСКА ВМРО-ДПМНЕ ж

Скопје
19 АЛЕКСАНДАР СТОЈКОСКИ ВМРО-ДПМНЕ м

Скопје
20 СПАСЕ НИКОЛОВ ВМРО-ДПМНЕ м
Трета изборна единица

1 ВЛАДИМИР ЃОРЧЕВ ВМРО-ДПМНЕ м 1978 30 Скопје Апсолвент на Правниот факултет
2 ЉУБИСАВ ИВАНОВ - ЅИНГО ВМРО-ДПМНЕ м 1936
Кратово Дипломиран рударски инженер
3 НАДИЦА ТАНЧЕВА - ТУЛИЕВА ВМРО-ДПМНЕ ж 1966 42 Штип Правник - адвок.стручен сораб.
4 ИЛИЈА ДИМОВСКИ ВМРО-ДПМНЕ м 1980 28 Велес .апсолвент на Правниот факултет
5 ВАНЧО КОЦЕВ ВМРО-ДПМНЕ м 1952 56 Штип Економист
6 ЈАГОТКА ИВАНОВСКА ВМРО-ДПМНЕ ж 1966 42 Велес Правник
7 НЕЖДЕТ МУСТАФА ОПЕ м 1962 46 Скопје Професор по филозофија
8 РАТКО ДИМИТРОВСКИ ВМРО-ДПМНЕ м 1956 52 Делчево Графички инженер
9 НАДА СТАНЧЕВСКА ВМРО-ДПМНЕ ж 1974 34 Скопје Магистрант по економски науки
10 ГОРАН ПЕТРОВ ВМРО-ДПМНЕ м 1962 46 Велес Градежен инженер
11 МИЛЕ ПАЧЕМСКИ ВМРО-ДПМНЕ м 1958 50 Скопје Лекар сп.гинек.акушер, Прим.
12 ОЛИВЕРА ТРАЈАНОВСКА ВМРО-ДПМНЕ ж

Виница
13 ЦВЕТАН ТРИПУНОВСКИ ВМРО-ДПМНЕ м

Петровец
14 МАРЈАНЧО КОЛЕВСКИ ВМРО-ДПМНЕ м

Скопје
15 ХРИСТИНА РУНЧЕВА ВМРО-ДПМНЕ ж

Скопје
16 ДАРКО МИТЕВСКИ ВМРО-ДПМНЕ м

Мак.Брод
17 ОЛИВЕР АЛЕКСОВСКИ ВМРО-ДПМНЕ м

К.Паланка
18 МАРИЈА РАШКОВСКА ВМРО-ДПМНЕ ж19 ЗВОНКО ШАВРЕСКИ ВМРО-ДПМНЕ м20 ЗОРАН СТОЈАНОВ ВМРО-ДПМНЕ м
Четврта изборна единица

1 ЗОРАН СТАВРЕСКИ ВМРО-ДПМНЕ м 1964 44 Охрид м-р економски науки
2 СИЛВАНА БОНЕВА ВМРО-ДПМНЕ ж 1959 49 Струмица Правник
3 ПАВЛЕ ТРАЈАНОВ ДС м 1952 56 Радовиш Адвокат
4 МИЛЕ ЈАНАКИЕСКИ ВМРО-ДПМНЕ м 1978 30 Прилеп Дипломирал менаџмент и бизнис
5 ОЛИВЕР ДЕРКОСКИ ВМРО-ДПМНЕ м 1965 43 Прилеп дипломиран правник
6 СОЊА ЃЕЛОВА СТОЈАНОВА ВМРО-ДПМНЕ ж 1964 44 Кавадарци Дипломиран економист
7 ЈОВАН ГИНЕВ ВМРО-ДПМНЕ м 1948 60 Кавадарци Гинеколог - акушер
8 ЈОВАН ЛАЗАРЕВ СП м 1947 61 Неготино Д-р технички науки
9 КАТЕРИНА ДИМЕСКА ВМРО-ДПМНЕ ж 1963 45 Прилеп Дипломиран градежен инжинер
10 ВАСКО ШУТАРОВ ВМРО-ДПМНЕ м 1964 44 Кавадарци Дипломиран политиколог
11 ТОМЕ ДАНЕВСКИ ВМРО-ДПМНЕ м 1970 38 Радовиш Електро. инжинер- енергетичар
12 ВЕСЕЛА ЧЕСТОЕВА ВМРО-ДПМНЕ ж

Неготино
13 ПАНЧЕ ДАМЕСКИ ВМРО-ДПМНЕ м 1968 40 Прилеп Ветеринарен факултет
14 РИСТО СТОЈАНОВ ВМРО-ДПМНЕ м 1961 47 с. Радово училиште за занимање. Земјоделец
15 ЛИДИЈА МИТЕВА ВМРО-ДПМНЕ ж16 ПАНЕ ТРАЈКОВ ВМРО-ДПМНЕ м

Неготино
17 АЛЕКСАНДАР ПАНОВ ВМРО-ДПМНЕ м

Кавадарци
18 ДАНИЕЛА ИРОТОВА - ЛАЗАРЕВА ВМРО-ДПМНЕ ж

Радовиш
19 БЕДИШАН ФЕРАТОСКА
м

Прилеп
20 ЗОРАНЧО ИЛИЕВСКИ ВМРО-ДПМНЕ м
Петта изборна единица

1 АНТОНИЈО МИЛОШОСКИ ВМРО-ДПМНЕ м 1976 32 Тетово м-р Евроинтеграција
2 ЗОРАН КОЊАНОВСКИ ВМРО-ДПМНЕ м 1967 41 Битола Машински инжењер
3 АНИТА КИПАРИЗОВСКА - КРСТЕСКА ВМРО-ДПМНЕ ж 1973 35 Охрид дип.правник со пол.правос.испит
4 АЛЕКСАНДАР НИКОЛОСКИ ВМРО-ДПМНЕ м 1984 24 Охрид Студент Правниот факултет
5 ИЛИЈА КИТАНОСКИ ВМРО-ДПМНЕ м 1959 49 Кичево Дипломиран економиста
6 АНЕТА СТЕФАНОВСКА ВМРО-ДПМНЕ ж 1959 49 Битола Дипломиран правник
7 ЦВЕТКО ГРОЗДАНОВ ВМРО-ДПМНЕ м 1965 43 Струмица Факултет за физичка култура, М-р
8 НИКОЛА КОТЕВСКИ ВМРО-ДПМНЕ м

Битола шеф на Штабот на ВМРО-ДПМНЕ
9 ЦЕНА МАТЕВСКА ВМРО-ДПМНЕ ж10 ЖИВКО ПЕЈКОВСКИ ВМРО-ДПМНЕ м11 КРСТО МУКОСКИ
м12 ЛИЛЈАНА ЗАТУРОСКА
ж13 ВЛАДО СТЕФАНОСКИ
м14 ГОРАН ТАСКОВСКИ
м15 НАДИЦА НИКОЛОСКА
ж16 БЕДРУДИН ТЕЛАК
м17 ВАСКО МИЦЕВСКИ
м18 САБРИЈЕ ЈУСУФОВА
ж19 ИЛИЈА ДУКЛЕСКИ
м20 ДОБРЕ НИКОСКИ
м
Шеста изборна единица

1 ГОРДАНА ЈАНКУЛОСКА ВМРО-ДПМНЕ ж 1975 35 Скопје м-р правни науки
2 КЕНАН ХАСИПИ ДПТ м 1955 53 Гостивар студии по интерна медицина
3 ДАРКО ДИМИТРИЕСКИ ВМРО-ДПМНЕ м 1970 38 Тетово дип.правник со положен прав.испит
4 НАТАША ЈАНЕВСКА ВМРО-ДПМНЕ ж

Тетово
5 ОНЕР ЈАКУПОСКИ ВМРО-ДПМНЕ м

РОСТУШЕ
6 ГОРАН ЈОВАНОВСКИ ВМРО-ДПМНЕ м

Тетово
7 ЉУБОМИР АТАНАСОВСКИ ВМРО-ДПМНЕ м

Јегуновце
8 ЈОВАНКА СТАВРЕСКА- ДАНАКОВСКА ВМРО-ДПМНЕ ж9 АТИФ БАЈРАМОВСКИ ВМРО-ДПМНЕ м10 САБРЕ НЕЗИРОСКИ ВМРО-ДПМНЕ ж11 ВЕРИЦА ТОФИЛОВСКА
ж12 МАГДАЛЕНА ЃОРЃЕВСКА ж13 АЛЕКСАНДРА СТОЈАНОСКА ж14 ИВИЦА СИМЈАНОСКИ
м15 ФАТМИР ИМЕРОСКИ
м16 ХРИСТИНА ЈАНЧЕВСКА ж17 БОШКО БИЛБИЛОВСКИ м18 ГОРАН СИНАДИНОВСКИ м19 ВИОЛЕТА СЕРАФИМОВСКА ж20 АЛМЕДИН ШАИНОСКИ м

1 comment:

Anonymous said...

Ебате продаена душа....

Blog Archive

Site Meter