Search This Blog

Monday, November 10, 2008

Управните одбори - награда за партијска активност ...

Членството во Управните одбори е претворено во наградување за партијска активност ... секако и како додатен приход на членовите на Управниоте одбори (во просек од 100 до 200 евра месечно ...)...

читај повеќе »

Што одработуваат Управните одбори:

  • го подготвува и одобрува статутот ...
  • го усвојува и одобрува буџетот ...
  • управува и одлучува за користењето на средствата ...
  • ја усвојува и верификува завршната сметка ...
  • ги назначува и разрешува директорите ...
Надворешните членови на Управните одбори - најчесто се партијски кадри, а не стручни и професионални кадри ... ова го има приметено и Гордана Сиљановска, Професор на Правниот факултет ... која се залага Управните одбори да се бираат на јавен конкурс а не на партијски конкурс ... т.е се залага за професионализација на Управните одбори и нивно намалување до 5 члена ... сега бројат и по 15 члена ...

Партиите ги злоупотребуваат членствата на Управните одбори ... на пример Наташа Стојмановска, соработничка на вицепремиерот Зоран Ставрески, членува во дури четири управни одбори ... со парите од членствата таа има додатна министерска плата ...

Може ли професионално да се одговори на своето работно место и на уште чети Управни одбори ??? ... ваквите управни одбори (непрофесионални ...) се често манипулирани од директорите на јавните претпријатија ... така се губи контролната функција на управните одбори ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter