Search This Blog

Monday, March 31, 2008

Автоосигурување ... Автоодговорност ... Бидна првата полиса ...

Од пред извесно време почнав да го лиценцирам дуќанот ... и за осигурување од брендот на КЈУБИ Македонија ... Во дуќанот иначе нели продаваме компјутери, вршиме сервис, компјутерска галантерија и мобилни телефони од линијата на Космофон ... како и надополнување на космокредит ...

Бидејки имаше слободен капацитет ... се одлучив да вршаме и осигурување од сите видови - со нагласок на осигурување на автомобили ... нели од нова година навака не може да се врши осигурување во станиците на технички преглед ...

И денеска пукна првата полиса за осигурување на возила од автоодговорност ... а се што е за првпат се памети како првата љубов ...

Па пријатели и другари повелете да ве осигураме ...

  • АВТООДГОВОРНОСТ
  • (при регистрација)
  • ЗЕЛЕН КАРТОН
  • КАСКО
  • ПРОБНИ ТАБЛИЦИ
  • ПАТНИЧКО
  • ДОМАЌИНСКО
  • ПРАВНИ ЛИЦА
  • ПРОДАВНИЦИ
  • ПАКЕТИ
Продукти

Имоти
Осигурување имот од пожар и други опасности
Осигурување од провална кражба и разбојништво
Осигурување на домаќинство
Одговорност
Осигурување машини од кршење
Осигурување прекин на работа
Домашен и меѓународен транспорт на стоки
Осигурување одговорност на превозникот (CMR)
Осигурување на ризикот фалсификат на странски средства за плаќање
Осигурување на објекти во градба
Комбинирано осигурување на електронски сметачи, процесори и слични уреди

Моторни возила
Каско осигурување
Осигурување автомобилска одговорност
Осигурување зелена карта

Осигурување од последици на несреќен случај(незгода)

Патничко осигурување

Пакети
Комбинирано осигурување на продавници и услужни дејности
Комбинирано осигурување на семејствата
Комерцијален пакет за непроизводни дејности

No comments:

Blog Archive

Site Meter