Search This Blog

Friday, March 07, 2008

Прирачник за лекови ...

Фармакотераписки прирачник ... е вистинска работа на интернет - за оние кои сами сакаат да проверат кој лек за што служи ...

1. проф. д-р Борче Петровски
Лекови против кардиоваскуларни болести
Клиника за кардиологија
Медицински факултет, Скопје
2. проф. д-р Дејан Докиќ
Лекови во пулмологијата и алергологијата
Клиника за пулмологија и алергологија
Медицински факултет, Скопје
3. проф. д-р Бранислав Никодијевиќ
Лепови во гастроентерохепатологијата
Институт за предклиничка и клиничка
фармакологија со токсикологија
Медицински факултет, Скопје
4. проф. д-р Вера Петрова
Лекови во неврологијата
Клиника за неврологија
Медицински факултет, Скопје
5. проф. д-р Ѓорѓи Чадловски
Лекови во психијатријата
Клиника за психијатрија
Медицински факултет, Скопје
6. проф. д-р Стојмир Петров
Лекови против инфекции
Институт за предклиничка и клиничка
фармакологија со токсикологија
Медицински факултет, Скопје
7. проф. д-р Никола Силјановски
Лекови во хематологијата
Клиника за хематологија
Медицински факултет, Скопје
8. проф. д-р Самуел Садикарио
Лекови во ендокринологијата
Клиника за кардиологија
Медицински факултет, Скопје.
9. проф. д-р Васил Илиев
Лекови во гинекологијата и акушерството
Клиника за гинекологија и акушерство
Медицински факултет, Скопје
10. проф. д-р Кочо Чакаларовски
Аналгетични, антипиретични и антиревматични лекови
Клиника за нефрологија
Медицински факултет, Скопје
11. проф. д-р Никола Силјановски
Лекови против малигни болести
Клиника за хематологија
Медицински факултет, Скопје
12. проф. д-р Љубица Шутуркова
Имуномодулатори
Институт за фармацевтска хемија
Фармацевтски факултет, Скопје
13. доц. д-р Никола Јанкуловски
Лекови во ургентната хирургија
Клиника за дигестивна хирургија
Медицински факултет, Скопје
14. проф. д-р Марија Шољакова
Лекови во анестезиологијата
Клиника за анестезиологија и реанимација
Медицински факултет, Скопје
15. проф. д-р Милица Иванова
Лекови во офталмологијата
Клиника за офталмологија
Медицински факултет, Скопје
16. проф. д-р Љубица Павлова
Лекови во дерматовенерологијата
Клиника за дерматовенерологија
Медицински факултет, Скопје
17. доц. д-р Надица Митревска
Контрастни средства
Институт за радиологија
Медицински факултет, Скопје
18. проф. д-р Владислав Милев
Серуми и вакцини
Клиника за педијатрија
Медицински факултет, Скопје
19. проф. д-р Владислав Милев
Витамини и минерали
Клиника за педијатрија
Медицински факултет, Скопје
20. проф. д-р Владислав Милев
Лекови кај деца
Клиника за педијатрија
Медицински факултет, Скопје
21. проф. д-р Бранислав Никодијевиќ
Лекови кај стари лица
Институт за предклиничка и клиничка
фармакологија со токсикологија
Медицински факултет, Скопје
22. проф. д-р Васил Илиев
Лекови кај жени во гравидитет и за време на лактација
Клиника за гинекологија
Медицински факултет, Скопје
23. проф. д-р Кочо Чакаларовски
Лекови кај инсуфициенција на бубрезите и на хепарот
Клиника за нефрологија
Медицински факултет, Скопје
24. проф. д-р Лидија Петрушевски-Този
Итен третман при труења Институт за применета биохемија
Фармацевтски факултет, Скопје
25. проф. д-р Петар Милошевски
Интеракции на лековите
Институт за предклиничка и клиничка
фармакологија со токсикологија
Медицински факултет, Скопје
26. проф. д-р Бранислав Никодијевиќ
Лекови и зависност
Институт за предклиничка и клиничка
фармакологија со токсикологија
Медицински факултет, Скопје

No comments:

Blog Archive

Site Meter