Search This Blog

Tuesday, October 07, 2008

2.200 полицајци во пензија ... со новиот закон за полиција ...

Новиот закон за полиција овозможува 2.200 полицајци да одат во пензија ... Познавачите велат дека во полиција последните десет години се примаат многу малку стручни и високообразовани лица ... последните години се примаат само рамковни полицајци ...

читај повеќе »

Со новиот закон за полиција полицајците се иземаат од законот за пензионирање на сите луѓе во РМ ... полицајците ке се пензионираат со овој нов закон за полиција ... На ова не би требало да се гледа како на политички потег на власта ... и така полицајците до сега не можеа да бидат членови на ниедна партија ... но проблем е што со новиот закон за полиција се дозволува членување на партија ...

Полицајците треба и мора да бидат професионалци ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter