Search This Blog

Monday, January 11, 2010

Да му умере козата на земјоделецот - даночна социјална правда

По затварањето на малите бизниси, како последица на “добрата“ економска клима во државата - се чини Владата се труди огранизирано со даночни мерки да го уништи и бестоа сиромашното земјоделие. Да подсетам дека пред нова година капитулираа скоро над 40 иљади мали и средни фирми - Владата ги блокиташе нивните сметки, заради неплатени придонеси кон државните фондови. С е сеќавате на бројните мои написи каде упозорував дека со перманентното зголемување на давачките кон малите фирми тие ке крахираат, иако по сите мерила тие се најдобар лек за големата невработеност и се најефтин лек за зголемување на вработеноста.                 Повеќе ».....

Се чини дека Владата од оваа година има нов муштерија за уништување на неговиот бизнис - тоа се малите земјоделци. Сеуште не куртулија ни армијата на тезгаџиите и од нив се бара регистрирање на фирми и плаќање на одредени давачки. Но да се вратам кај земјоделците.
Поради природата на дејноста на земјоделецот кој живее само од земјоделска дејност или истата ја врши како дополнително занимање, државата од оваа година „се смилува“ на земјоделците и им дозволува данокот на доход да можат да го плаќаат според паушално утврден приход.
  • Доколку вршите земјоделска дејност и сакате да се стекнете со право на паушално оданочување, потребно е да поднесете Барање за паушално оданочување до даночната канцеларија на Управата за јавни приходи на чија територија се наоѓа Вашето живеалиште, најдоцна до крајот на 2009 година. Барањето за паушално оданочување се доставува истовремено со Барањето за регистрација на обврзници кои остваруваат приходи од земјоделска дејност.
  • Услов за паушално оданочување е вкупниот приход на земјоделецот во 2009 година да не надминува 1.300.000 денари, цирка 21.000 евра. Основа за пресметување на данокот претставува разликата помеѓу остварениот вкупен приход (во приходот не се вклучени примените субвенции) и признатите трошоци.
  • Даночно ослободување е предвидено за оние граѓани чиј вкупен приход од вршење на земјоделска дејност во 2009 година изнесува до 300.000 денари (цирка 4800 евра). Во овој случај, земјоделецот ќе биде целосно ослободен и нема да има обврска да плаќа данок на доход.
  • Доколку остварените приходи од земјоделска дејност се поголеми од 300.000 денари и изнесуваат до 1.300.000 денари, во тој случај основица за пресметка на данокот е 20% од вкупно остварениот приход.
Во последниот случај за земјоделците не важи рамниот данок - нели тој е десет проценти. Општо приметувам дека и тука државата сака да наплати данок на приход а не данок на добивка. Бидејки ако прави така тогаш од ниеден земјоделец нема да може да наплати денар данок на добивка бидејки тие се во таква беда што немаат никави добивки. Проблематично е што државата ке му признае како трошок на земјоделецот. Храната што ја купува, трошоците за животот личниот и оној во земјоделскиот бизнис неможат да се подвојат - затоа се одлучува демек за да им помогне на земјоделците да не тераат многу математика да платат данок на остварен приход без да докажуваат колку им се трошоците.

Дали државата се прави слепа и не гледа дека земјоделците се во криза? Или едноставно така им одговара да земат и од нив по некој денар барем по 4000 денари од земјоделец на основ на данок на приход.

Мораме да влеземе во севкупна даночна реформа каде секоја фамилија ке биде даночен обрзник, ке ги пријавува сите приходи и сите расходи без разлика за што се направени за да се дојде до ситуација дали фамилијата остварила разлика од приходите и расходите. Ако има позитивна разлика тогаш нека се наплатува скалест данок на добивка. А ако пак има помали приходи од потребните за минимална егзистенција нека биде корисник на некој од фондовите за социјална помош. Толку е прост овој систем на социјална даночна правда. Но државата се прави глува за него. Бидејки така ке го наведе гневот на големите вез себе, ке го наведе гневот врз оние кои им ги финасираат изборните кампањи.

Социјалната правда преку реална даночна политика каде ке се води сметтка за вкупните приходи и расходи е решение за нашиот проблем.

No comments:

Blog Archive

Site Meter