Search This Blog

Wednesday, January 23, 2008

Национално помирување на Балканот - преку учење на компоративна историја ...

Сликата “http://www.vecer.com.mk/WBStorage/Articles/A0A11435518B614DB49CE87D4039B51B.jpg” не може да се прикаже бидејќи содржи грешки.

Се турка проект преку сродни НВО-а, за проучување на компаративни истории на соседните балкански држави - кое би водело до национално помирување (веројатно се мисли на помирување во однос на различно толкување на исти историски личност и настани во комшиските балкански држави ... добро, познати се и неколкуте Балкански војни - каде и се војувало на различни страни ...

Да упростам - на сите им е јасно дека во учебниците по Историја, исти личности и историски настани се толкувани различно ... за почеток се бара - за овие настани и личности да се има компаративен пристап ... на учениците и студентите да им се дава сознанија - како другите го толкуваат предметниот настан или личност ...

Сизифова работа - знаејки дека Балканот е “Буре барут“ ... каде историјата игра важна улога во политичкиот живот ... каде сите години се “историски“ ... Сеуште меѓу народот (вклучувајки ги и политичките партии ...) доминира историската компонента ... а “стомакот“ се става во втор план ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter