Search This Blog

Thursday, March 15, 2007

БИО-ПИРАМИДА


Секојпат кога ке слушнам дека нешто се рекламира - а во зборот носи име ПИРАМИДА ми текнува на Пирамидалните штедилници и разноразни системи на лотарија ... Пирамидално продавање на станови ... Секојпат се посомневам дека се работи само за таканаречената пирамидална заработка ...

Така и првпат кога слушнав за ПХД биопирамидата ... посомневав во неговата чудотворна делотворност ... доколку ја поставите во својот дом или во просторијата во која работите, ќе ве заштити од штетните зрачења, од влијанијата на подземните води, електромагнетните полиња и космичките зрачења. Сите овие влијанија предизвикувале главоболки, намалена виталност, тешкотии во дишење, што потоа резултирало со канцерогени, срцеви и многу други заболувања. ...Реков дека и ова ми личи на нешто кое премногу се рекламира а нема дејствие ... се продава ветер и магла ...

Дека и ова е систем како да се залаже и продавачот и купувачот ... видете тука ... а ако кликнете тука ке ги откриете сите чудотворни продукти од таканаречениот ПХД Систем ...

Наши застапници на овие ПХД Системи се Пхд Систем Ленинова 79/1, Скопје, (02)3229473 web: www.pxds.com email: marketing@paviljon.com

Но, многумина кои купиле ваква биопирамида се пожалиле во Организацијата за заштита на потрошувачите (ОПМ) ... и побарале да им ги вратат парите ... една пирамида чинела повеќе од 7 илјади денари.

Имено и покрај ветувањата на продавачите - купувачите се пожалиле дека не почуствувале промени во рекламираните чудотворни дејствија ...

Директорот на Пазарниот инспекторат, Владимир Кочовски, вели: „Биопирамидите ги забранивме за продажба, а тоа јасно говори за нив. ...

Кај нас може секој - се и сешто да продава ... па луѓе навалете ... ветар и магла има колку сакате ...

11 comments:

Anonymous said...

PXD BIOPIRAMIDATA nikogas ne e zabraneta i ne bila zabraneta.Pretstavnikot od Soncev Zrak firma ima sobrano nekolku lugje za da zboruvaat protiv Piramidata na PXD SYSTEM, bidejki toj istiot gospodin prodava kartonski piramidi koi nedejstvuvat i nezastituvaat od stetnite zracenja.PXD BIOPIRAMIDATA ima sertifikat koj e ispitan vo Germanija IGEF i ima dozvola za nejzino koristenje.Nejzinoto dejstvo vlijae pozitivno na celiot prostor kada i da se naogate ( stan, kancelarija, kuka...).Sprotivno od izjavite od ovoj tekst i ovoj Gospodin PXD SYSTEM BIOPIRAMIDA ima ijadnici i iljadnici korisnici vo celiot svet koj se mnogu zadovolni.Nivnite iskustva sekogas se pozitivni so PXD BIOPIRAMIDATA.
PXD BIOPIRAMIDATA resava mnogu problemi kako zdravstveni, psihicki i vo potpolnost problemi so sekakov vid na zracenje.
http://www.pxds.com

volan said...

Очито е дека оној кој ја продава биопирамидата во МК е против овој напис кој има високо трето место на Гоогле ...

Ги разбирам од http://www.pxds.com - но не ми е јасно зошто коментираат како анонимуси ... Ако стојат позади својот производ кој се рекламира навелико - нека се логираат со име ... Нека го пратат одобрението за продажба на овој производ како и атестот од некој наш надлежен институт ...

Со задоволство ке пишам нови постови и извинување до ПХД - системи воколку ми пратат такви докази ...

До тогаш се е во аналите на шпекулација ...

PXD SYSTEM said...

ИНТЕРНАЦИОНАЛНО ДРУШТВО ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРОСМОГ (IGEF)
IGEF Лабараторија за испитување

СКРАТЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НА АНАЛИЗАТА

За вреднување на карактеристика на „PXD Биопирамидата“ во поглед на хармонизацијата на биолошкото влијание на електромагнетното зрачење и био-геолошките полиња на штетно влијание врз човечкиот организам.


Од страна на лабараторијата за испитувања IGEF со примена на биолошки испитувања беше испитана „PXD Биопирамидата“ на фирмата ПХД Систем, Македонија во поглед на нејзиното заштитно влијание од биолошки влијанија на електромагнетното зрачење и гео-биолошките полиња на штетно влијание врз човечкиот организам.

Оваа скратена документација дава јасен преглед на резултатите од испитувањата. Деталната анализа од 22.3.2007 потврди дека:
„PXD Биопирамидата“

На фирмата ПХД Систем
Ленинова 79/1
1000 Скопје
Македонија
Тел/Факс: ++389 2 3229 473
Интернет: http:://www.pxds.com eMail: marketing@pxds.com
е погодна за примена во простории за живеење и работни простории за заштита од биолошкото влијание на електросмогот и гео-биолошките полиња на штетни влијанија (како подземни води, поместувања на земјиште, Хартманова и Кариева мрежа). Во целост се исполнети и барањата на интерационалното здружение за истражување на електросмогот за доделување на IGEF печат со содржина >испитано и препорачано од IGEF<.


Испитувањата за заштитното влијание на „PXD - Биопирамидата“ се изведоа според научната методологија за анонимни истражувања. Доказот за заштитното влијание беше реализиран со најмодерните инструменти за биолошки фитбек, кои се применуваат во научните истражувања за стрес и одмор. Во испитувањето вкупно беа вклучени 22 испитаници од 9 куќи кои беа поделени по случаен избор во една главна и една контролна група. Овде се резимирани најважните резултати од анализата.
Важни резултати од студијата за биолошки фитбек во анонимното истражување

1. Редуцирање на потенцијалот од стрес преку „PXD Биопирамидата“

Потенцијалот од стрес на сите испитаници
од главната група беше редуциран за 35 %
и имаше похармоничен тек на кривите
линии.

2. Покачување на потребниот волмен/количина на крв

Протокот на количината на крв на тестираните од главната група по активирањето на „PXD Биопирамидата“ беше зголемен за 20 %. Зголемувањето на потребната количина на крв позитивно влијае на подобро снабдување на клетките со хранливи материи и материи кои го подобруваат преносот.


3. Подобрување на варијабилноста нa срцевите отчукувања


Студијата покажа дека „PXD Биопирамидата“ позитивно влијае на израмнувањето на внатрешниот баланс на организамот.
Врз основа на редукцијата на надворешните оптоварувања може да се редуцира бројката на паровите на срцевите отчукувања со разлика > 50 ms и моќноста (Total Power) на нервниот систем .
Срцевите отчукувања на лицата кои се тестирани од главната група за времетраењето на испитувањето се приближија до „нормалните вредности“ кои ги има еден здрав човек.
Примената на „PXD Биопирамидата“ може да се препорача за редукција на надворешните оптоварувања од електросмогот и гео-биолошките полиња на штетно влијание.

Дипл.инг.
Раководител на лабараторија IGEFGolema studia mozete da ja dobiete direktno vo kompanijata ili na vasiot mail :
PXD SYSTEM
te: 02 3229 473

Kate said...

[TETNITE ZRA^EWA, NEVIDLIVI UBIJCI "


[to se {tetni zra~ewa ? Kako deluvaat na ~ovekovata kletka ? Dali mo`e da se izmerat ? [to e radiestezija ? [to za seto toa veli Svetskata zdravstvena organizacija ? Kakvi se tipovi na zra~ewa postojat ? Koi se posledici po ~ovekovoto zdravje se mo`ni, ako ~ovekot e konstantno izlo`en na niv ? [to e Hartmanova globalna mre`a, a {to Kerieva ? [to se podzemni vodeni tekovi ? [to e elektrosmogot ? Kako mo`eme da se za{itime ?

Na ovie i na mnogu drugi pra{awa, }e se obideme da odgovorime, zemaj}i go vo predvid dene{niot svetski trend i pristap na sepoprisutnata problematika, na zagrozuvawe na ~ovekovoto zdravje, od strana na ovie "tivki uni{tuva~i na ~ovekiot organizam ".


ISTORIJA

Soznanijata za zra~ewata postoele daleku vo minatoto. Normalno vo toa vreme se vodelo smetka samo za vlijanieto na prirodnite zra~ewa. Iako toga{nite lu|e verojatno i ne bile svesni za kakvi zra~ewa se raboti pa duri im davale nekoi natprirodni svojstva i gi narekuvale so najrazli~ni imiwa, kako „demonska vrata“, "|avolsko pole“ i sl., sepak bile svesni za nivnoto negativno vlijanie vrz ~ovekovoto zdravje.
Od spomenatite zra~ewa se obiduvale da se za{titat taka {to gi izbegnuvale mestata kade sto se nao|ala golema koli~ina na prirodnite zra~ewa, nabquduvaj}i go odnosot na `ivotnite i rastenijata na odbrani mesta, veruvaj}i i na razni gata~ki, jasnovidci i zapisi na talismanite. Za `al del od taa tradicija poradi niskata tehni~ka kultura poedine~ni sloevi na gra|anstvoto ja zadr`ale do den denes.

„Koga ~ovek ne e vo sostojba da gi razbere prirodnite pojavi, sklon e da im dava natprirodni svojstva“; Albert Ajn{tajn

So tekot na vremeto se pove}e se rabotelo na prirodnite pojavi, podlo`eni na fizi~kite zakoni kade se nastojuvalo da se pronajdat konkretni metodi na doka`uvawe. Me|u prvite instrumenti za „merewe“ koi se pojavile bile ra~ki, visok i sli~ni "napravi“. Nedostatok na tie metodi e toa {to, toa se prvenstveno subjektivni metodi i vlijanieto na "mera~ite" na poka`anite razultati ne e zanemarliv. Isto taka golem problem pretstavuva i nestru~nosta i nepoznavaweto na osnovnite fizi~ki zakoni na takvite " mera~i " koi vo golem broj na slu~ai nitu znaat {to pregleduvaat, nitu pak go poznavaat intenzitetot, a ne dopu{tenite granici.
So po~etokot na industrijalizacijata, se pojavile i tehni~ki izvori na zra~ewa ( Sl.1 ), koi so napredok na tehnologijata i potro{uva~kata elektronika sekoj den se se pove}e i pove}e. Kako {to raste zagu{enosta na zatvoreniot prostor t.e. elektrosmogot, taka i soznanijata za {tetnosta na prirodnite i tehni~kite zra~ewa e se poizrazena, a posebno vo dene{no vreme koga ekolo{kata svest e se pogolema. Toa podra~je dolgo vreme bilo zanemaruvano pa duri i namerno ignorirano od strana na golemite kompanii koi bile glavnite izvor na zra~ewa, iako e poznata {tetnosta na elektri~nite i magnetnite poliwa na pr. pod dalekovodite.
Francuskiot fizi~ar i radiestezist Bovis razlikuval najrazli~ni zemjeni i kosmi~ki zra~ewa i pri toa koristel razli~ni pomagala.
Poznato e deka Kitajcite ve}e pred mnogu godini mo`ela da otkrijat vselenski i zemjeni zra~ewa. Od toga{ se i prvite podatoci za »zmajskite crti« ( Sl.2 ). Kitajskiot car imal i posebno izu~eni stru~waci, koi sekoga{ pred po~etokot na gradeweto na nekoja stambena gradba go istra`uvale gradili{teto, za da istata ne
bide izgradena na mesto kade od zemjata doa|aat "zli duhovi', koi donesuvaat nesre}a i bolest. So zdravite i {tetni zra~ewa bile zapoznaeni i starite Persijanci, Kelti, Egipjani i drugi kulturni narodi.


RADIESTEZIJA
( prv del )


Kolku e star poimot na radiestezija i koga ~ovekot prv pat po~nal so nejze da se zanimava, te{ko e da se ka`e. Prvite pi{ani tragovi dosegaat do 2590-tata godina pred Hrista. Tie govorat za primena na ra{ljarstvoto vo drevna Kina, kade posebno {koluvanite carski slu`benici gi ispituvale terenite za gradba na naselbi, kako ne bi bile gradeni na mesta na deluvawe na “ zli sili koi nosat bolest i nesre}a “.
Civilizacijata na Keltite, Etrur{~anite, Egip}anite, Persijancite, Medejcite i Rimjanite se koristele so sposobnostite na poedincite, da na odredeni mesta pronajdat voda ili da odredat zdravi mesta na koi }e se gradat hramovi i ku}i.
Vo sredniot vek ra{ljarstvoto se pove}e po~nalo da se upotrebuva za otkrivawe na pozemni rudi. Alatot koj se koristel za taa namena, se narekuval “samovilski ra{lji”. Duri vo po~etokot na XIX vek, na ovoj fenomen mu e posveteno pove}e vnimanie i e simnata misti~nosta, zatoa {to se doka`alo deka Samovilskite ra{lji ne se bitni, tuku senzibilnosta na li~nosta koja so niv raboti.
Kolevka na dene{nata radiestezija e Francija, od kade po~nuva da se {iri vo ostanatite zemji na Evropa i Amerika. Samata radiestezija se deli na 2 disciplini: fizikalna i mentalna.
Za taa cel vo radiestezijata se koristat razni alatki i pribori, kako {to se visokot ( Sl.3 ), L-antenite ( Sl.4 ), tenzorot i elektronskite uredi. Sekoj radiestezist mora sam da odbere alat, koj najdobro mu odgovara t.e so koj najdobro i najto~no }e se izvr{i detekcija na prostorot.
Zna~i se raboti za subjektivna metoda na detekcija, kaj koja senzibilitetot na radiestezistot najbiten faktor.
Naj~est alat e visokot koj radiestezistot go dr`i vo ednata, dodeka drugata raka slu`i kako antena. Radiestezistot mo`e mentalno ili na glas da postavuva pra{awa i so odredeno vrtewe na visokot, da se dobijat odgovori koi se sveduvaat na DA ili NE. Poradi seto toa strankata mo`e mnogu te{ko da razbere {to se slu~uva
Vo po{iroka upotreba i poednostavni za manipulirawe se L-antenite, koi vo prisustvo na zra~ewe se vkrstuvaat, a vo neutralno pole ostanuvaat ramni.
Kvalitetnoto locirawe na {tetnite zra~ewa e eden od najbitnite preduslovi za postavuvawe na kvalitetna dijagnoza. Detektirame dva vida na zra~ewa: prirodni i ve{ta~ki. Vo delot od ve{ta~kite zra~ewa spa|aat i tehni~kite koi doa|aat od raznite aparati i uredi ( kompjuter ( Sl.1.3 ), bez`i~en telefon ( Sl.1.4 ), televizor ( Sl.1.5 ),...) vo doma}instvoto ( Sl.1 ), kako i blizinata na trafostanicite, dalekovodite, transformatorite ( Sl.1.1 ) i razni drugi predavateli, radari ( Sl.1.2 ) i anteni, so {to se prepolni urbanite sredini.
Dene{nata nauka direktno potvrduva deka {tetnite zra~ewa direktno vlijaat na ~uvstvata i zdravjeto na ~ovekot, a efektite od pogre{noto mesto na spiewe i prestojuvawe na ~ovekot doveduvaat do katastrofalni posledici na po ~ovekovata kletka.
RADIESTEZIJA
( vtor del )

Radiestezija vo nekoe slobodno tolkuvawe zna~i osetlivost ( estezija ) na zra~ewa ( radijacija ), sposobnost za registrirawe na izvonredno fini impulsi, frekfrencija i sposobnost za nivno tolkuvawe so odredena metodologija. Toa e subjektivna reakcija na organizmot na promena na vibratornoto nivo na poliwata ( pravci, frekfrencii, amplitudi...), so koi e vo interakcija.

Radiestezijata e poznata i priznata u{te vo drevna Kina, kako respektabilna metoda vo primenetata medicina. Lo{iot glas koj ja pratel, prvenstveno bil predizvikan od neznaeweto i svrstuvaweto na radiestezijata vo grupa so nepoznati kategorii i ve{tini.
Najposle i rabotata na radiestezistite doka`uva deka e ova itekako delatnost zasnovana na nau~ni temeli. Nivna rabota e da gi detektiraat {tetnite zra~ewa i prepora~aat dobro mesto za spiewe kako i adekvatna za{tita.
Radiestezijata ne ja tolkuva materijata na osnova na klasi~nata fizika, deka masata na nekoj objekt e neuni{tiva supstanca od koja se sostaveni site raboti, tuku deka predstavuva oblik na energija.
Energijata e dinami~na veli~ina, obrazec, i taa e vrzana za aktivnost ili za proces. Radiestezistot ~uvstvuva deka dodeka ja istra`uva " materijata" toj nema " vrska - kontakt - so bilo kakva osnovna supstancija, tuku reagira na toj dinami~ki obrazec, ja registrira promenata na vibratornoto nivo na energetskoto pole. Kako {to e planetata Zemja za{titena od nadvore{ni vlijanija so svoj omot - atmosfera, taka i site biolo{ki sistemi na nea se za{titeni so svoj omot - aura ( Sl.6 ). Od harmoni~no i pravilno cirkulirawe na oscilatornoto pole zavisi zdravjeto i vitalnosta kako na odreden prostor taka i na biolo{kite sistemi.
...Energijata koja cirkulira nepre~eno, nosi zdravje i vitalnost. Se dodeka razmenata na energija pome|u okolinata i organizmot e nepre~ena, biopoleto funkcionira pravilno i harmoni~no. Toga{ vo organizmot energetskata cirkulacija se odviva skladno od eden do drug sistem, od organ do organ i zatoa toj e vitalen i zdrav.
...Vo momentot koga od bilo koja pri~ina }e dojde do naru{ena cirkulacija, harmonijata na energetskoto pole se naru{uva i doa|a do blokada na energijata. Taa na nekoi mesta se kumulira, dodeka na drugi mesta e vo deficit. Ova se odnesuva kako na biolo{kite sistemi, taka i na energetskite sistemi vo prostorot. Posledici od toa se energetski deformirani prostori vo koi doa|a do naru{uvawe na zdravjeto i vitalnosta ne samo na lu|eto, tuku i na site biolo{ki sistemi. Na takvi mesta bilkite se su{at ( Sl.7 ) ili slabo ra|aat, `ivotnite se voznemirani, bole`livi, neplodni ili ne sakaat da `iveat na takvi mesta. Iako mnogu od tie poliwa denes mo`at da se detektiraat so nau~ni metodi i instrumenti, osetlivosta na radiestezistite na ovie poliwa e pogolema od osetlivosta na bilo koj instrument.
Zo{to? Zatoa {to interakcija so razli~ni poliwa doveduva do momentalni promeni vo biopoleto na ~ovekot, zatoa {to toj poseduva sposobnost na adaptacija vo odnos na drugi poliwa. Organizmot vo momentot reagira, ja bele`i celokupno vibratornata sostojba vo prostorot i sozdava sinteti~ka vizija na stvarnost. Taa " bele{ka " vo organizmot na radiestezistot ~esto se o~ituva i na fiziolo{kite kolerati na promena na pulsot, pritisok, elektri~na otpornost na ko`ata itn. Reakciite ne se kaj site lu|e so ist intenzitet, no bez ogled dali e ~ovekot svesen za interakcijata i svoite reakcii ili ne, taa postoi. Interakcijata so razli~ni poliwa doveduva do promena na ~ovekovoto biopole, zatoa {to poseduva sposobnost na adaptibilnost. Teoretski, iskusen radiestezista mo`e da registrira, detektira bilo koj energetski - dinami~ki obrazec, vibracija, t.e informacija. Prakti~no rezultatite zavisat od nebroeni faktori od ~uvstvitelnost, iskustva, koncentracija, drugi energetski vlijanija vo tekot na rabotata itn.

MEREWE NA [TETNITE ZRA^EWA

Мерењето на штетните зрачења може да изврши на 2 начина: 1.) Радиестезиски или директно 2.) Индиректно, каде посебна специфика постои кај геобиолошките полиња.
Како што претходно говоревме рadiesteziskite alatki ( visokot ( Сл.5), L-Antenite ( Сл.4), ra{qite,...i dr ) se alatki so koj na direkten na~in {tetnite elektromagnetni zra~ewa, kako i geobiolo{kite poliwa, mo`e da se detektiraat.
Vo najnovo vreme elektrosmogot t.e elektromagnetnoto pole mo`e da se izmeri so uredi za merewe na elektromagnetno pole, so {to povtorno ne mo`e da se utvrdi nivnata {tetnost po ~ove~kiot organizam.
[to se odnesuva do geobiolo{kite poliwa istite ne mo`e da se detektiraat direktno so nieden instrument osven radiesteziski, a bidej}i nivnata oscilacija vo momentot koga ~ovekot stanuva neotporen na nivnoto deluvawe, pri kontinuiraniot stress, se zadr`uva vo organizmot, tie mo`at da se izmerat indirektno preku merewe na frekvencijata na nastanuvawe na rezonanca. Pri~inata za nemo`nosta za registrirawe na geobiolo{kite poliwa na direkten na~in e poradi toa {to pri dopir so geobiolo{koto pole ne nastanuva pridvi`uvawe na elektroni, {to e slu~aj so elektrosmogot.
Modernata nauka razvila metodi i tehniki, so koi na indirekten na~in elektrosmogot i geobiolo{kite poliwa mo`e da se detektiraat, a indirektnosta na deluvaweto mo`e da se utvrdi preku promenata i vlo{uvaweto na 4 su{tinski parametri vo ~ovekovoto zdravje.
-SC/GSR – вредност на пропустливност на кожата ( мерено во µSiemens ) –
- температура на кожата ( мерено во целзиусови степени)
- срцеви отчукувања ( по минута )
- Амплитуда на волумен на пулс ( ја претставува разликата меѓу - максималното и минималното количество на крв во рамките на еден ритам на срцето).
Ovie parametri mo`e da se merat so Rayometer ( Сл.5.1 ), koj potoa se priklu~uva na soodveten softer, za da se sledat promenite na parametrite spomenati pogore.
Ваквите истражувања се предмет на работа и на најпознатиот светски институт за истражување на електросмогот, како и делувањето на геобиолошките полиња ИГЕФ од Германија.
ИГЕФ работи и функционира од 1990год, со свое седиште во Бирмингем, Обединетото Кралство, испитувачка лабораторија во Шлезинген, Германија и ИГЕФ и Академија, во Шпанија. Се состои од експерстски тим на стручњаци кои од 90год. развија методи за испитување и потврдување на квалитетот на производите кои вршат хармонизирање и заштита од електросмогот и штетното делување на геобиолошките полиња. За таа цел ИГЕФ разви заштитен печат, во форма на две раце, патентиран и заштитен во Германија, како потврда за квалитетот на одредениот производ.
Kako kuriozitet vo nivnata istorija, neophodno e da se navede dobivaweto na sudskiot spor, pri avstriskiot vrhoven sud vo Kitzbil http://www.mapcruzin.com/news/cell071001a.htm, protiv mobilnata telefonija Max Mobil.
Kako nau~na institucija svoite proekti ( http://www.elektrosmog.com/servlets/sfs;jsessionid=A2A8D0CEE716474C911C34C88E0FF1F8?t=/contentManager/onStory&e=UTF8&i=1075375582041&l=1&s=h1URlReydPShopCta&active=no&ParentID=1077618009498&StoryID=1078823685145 ) gi lociral vo nekolku evropski dr`avi kako Italija, [vajcarija, Germanija, [vedska,...Sorabotuvaj}i so pove}e svetski stru~waci i institucii me|u koi i Dr. Nil ^eri od Nov Zeland, na svetot mu gi iznesuvaat frapantnite podatoci za " Pogubnoto dejstvo na elektrosmogot i geobiolo{kite poliwa".
Dr.Nil ^eri vo studijata izlo`ena vo maj 2000-tata godina pred Parlamentot na Nov Zeland i vo juni istata godina vo Italija, Avstrija, Irska i Evropskiot parlament zaklu~uva deka najverovatno EMZ }e predizvikaat mnogu nevrolo{ki bolesti i tumori na mozokot vo narednite 10 do 20god. Tie isto taka }e go zgolemat brojot na predvremeni pora|awa, kanceri, karakteristi~ni nevrolo{ki i kardiovaskularni bolesti.
Za opasnosta po zdravjeto na ~ovekot na sajtot na Svetskata zdravstvena organizacija se objaveni preku 1000 proekti ( http://www.who.int/topics/electromagnetic_fields/en/ ), kade na konkretni mesta vo svetot se zabele`ani i evidentirani procentualni zgolemuvawa na ve}e spomenatite bolesti.


MEHANIZAM NA DELUVAWE NA [TETNITE ZRA^EWA

Lu|eto prespivaat pribli`no tretina od svojot `ivot. ^esto no}e se budime, lo{o spieme, te{ko se kocentrirame, voznemireni sme...nakratko: na{eto spiewe ne e dovolno kvalitetno. Pri~inite za toa gi barame vo vremeto, vo odnesuvaweto na partnerot, umor od rabota...Me|utoa nau~nite i alternativni istra`uvawa uka`uvaat na {tetnoto ( patogeno ) zra~ewe na ~ovekovoto zdravje.
Se zra~i! Zra~eweto doa|a od kosmosot, od Zemjata, od gradot, i normalno od nas. Nekoi zra~ewa se zdravi, korisni, ovozmo`uvaat normalen `ivot, drugi pak se smrtonosni. @iveeme vo svet koj zra~i! [to e vsu{nost zra~eweto? Zra~ewe, branovi - se poimi za ne{to nevidlivo, vo nekoj smisol zastra{uva~ko. Dan e zaboravime deka `iveeme vo vreme na atomska energija ( Nagasaki, Hiro{ima, ^ernobil, itn. ). ^ernobil e najdobar primer, kako malku vreme e dovolno da dojde do golema katastrofa predizvikana od {tetni zra~ewa ( http://www.mapcruzin.com/radiofrequency/index.html ).
Ako sakame dobro da gi razbereme zra~ewata, morame da go sfatime odnosot pome|u ~ove~koto telo i zra~ewata. ^ove~koto telo ima vo sebe mnogu zra~ewa ( mikrobranovo, visokofrekfrentno, niskofrekfrentno, ( branovi na mozokot, puls). So svoeto zra~ewe ~ovekot deluva na okolinata. Profesorot Popp go ozna~uva teloto kako univerzalen izvor na zra~ewe. Sekoj `iv organizam dava i prima energija na zra~ewe. Najnovite istra`uvawa poka`uvaat deka sekoja `iva kletka, bilo da e ~ove~ka, `ivotinska ili rastitelna - zra~i. So nabquduvawe na mikrokosmosot se nametnuva zaklu~ok deka se {to e `ivo e zavisno od zra~ewe i deluva na zra~eweto.
Zra~ewe koe e va`no za se {to `ivee e Sonceto, koe e eliksir na `ivotot, ako ~ovekot so svoeto nerazumno odnesuvawe ne go oslabi. Primer na takvo ~ove~ko odnesuvawe e ozonskiot omot ( ozonski dupki ), koi se zgolemeni poradi na{eto nerazumno odnesuvawe, a ne smeeme da zaboravime deka e ozonot toj {to ne ~uva od {tetnite zra~ewa.
Biolo{ki faktori, koi vlijaat na na{iot organizam se: temperatura, vla`nost na vozduhot, parcijalen pritisok, energija na zra~eweto, te`ina, mehani~ki dvi`ewa, joni vo vozduhot, elektri~ni i magnetni poliwa itd. Vsu{nost skoro site navedeni faktori se produkt na zra~ewe ili dvi`ewe, za nekoi zra~ewa znaeme i na{iot organizam sekojdnevno gi prima kako elektri~ni i magnetni poliwa, ( npr. Toplotno zra~ewe, svetlost ), a site ostanati zra~ewa, Zemjino magnetno pole, elektromagnetni poliwa, se zra~ewa koi na{eto telo gi prima bez na{e znaewe.
Nemame izrazeni setila koi bi ni pomognale da koristime nekoi od prednostite na takvite zra~ewa. Tipi~en primer e mo`nosta za orientacija vo Zemjinot magnetno pole, koe go imaat poniskite vrsti ( ptici, ribi ).
Me|u lu|eto vo posledno vreme ima premnogu vistiniti i nevistiniti slu~uvawa za {tetnite zra~ewa. Zatoa e potrebno, da ja doznaeme vistinata od ovaa oblast.
[tetnite zra~ewa ( Sl.9 ) i ( Sl.8 ) deluvaat na ~ove~kiot organizam iritiraj}i ja normalnata rabota na kletkite i na toj na~in se generatori na bolni sostojbi i tegobi ( Sl.8 ).
Ne postoi prostor vo koj ~ovekot raboti, `ivee ili spie, a da nema {tetni zra~ewa, a vo prodol`enie Vi go prenesuvame meahnizmot na nivnoto deluvawe:
Секоја промена на осцилаторната информација се евидентира во човечкиот организам и предизвикува реакција на вегетативниот нервен систем. При препознавање на некоја непријатна или штетна фрекфенција организмот го активира најпрвин симпатикусот на вегетативниот нервен систем како заштитна реакција. Доколку се промени употребата на енергија, крвниот притисок и срцевата фрекфенција, организмот може да се прилагоди на надворешните влијанија.
Една надворешна дразба како биолошко влијание може да доведе до зголемување на крвоткот, кој му овозможува побрзо дејствување на организмот. Активирањето на симпатикусот го доживуваме и самите доста јасно при големи дразби, при што се поистоветува со една општа реакција.
Соодветно на сопствениот сензибилтет на човекот ова важи и за штетните електромагнетни влијанија и геобиолошките полиња со штетно влијание. Со исклучок на помалку чувствителните луѓе, спонтаната реакција на вегетативниот нервен систем се јавува под влијание на брановите, кои можат телесно да бидат прифатени. Преку чувствителната техника на мерење со модерните апарати за биофитбек можно е да се опфати и најмалиот параметар на зголемување на стресот на организмот, а сигналните криви точно го покажуваат истото.
Активирањето на парасимпатикусот може да се означи и како субјективно, а и објективно. Забележително е реагирањето на парасимпатикусот на пријатно чувство или на деактивирање на активноста на потните жлезди.
Во ситуации опасни за животот се активира истовремено и симпатикусот и парасимпатикусот. Во таква ситуација доаѓа до забрзано чукање на срцето или забрзано дишење, условено од реакцијата на симпатикусот. Исто така активирањето на парасимпатикусот може да се манифестира со чувство на тежина и гадење во желудникот.
Помалку познато е дека како претходница на стресната реакција во основа се случуваат телесни промени. Кога телото ќе почуствува неподносливи информации или влијанија, се обидува електрофизички да се заштити, при што ја намалува спроводливоста за соодветното влијание. Практично тоа се согледува преку зголемување на отпорноста на кожата. Активноста на потните жлезди ја зголемува електричната способност за поврзување и го прави нивото на реакција мерливо.
Електричната способност за поврзување е поврзана со симпатикусот, кој го активира телото. Овие криви се разгледуваат при истражувањата како електрострес. Колку се поголеми отчукувањата на срцето, толку поголема може да биде моменталната реакција.
Истражувањата покажуваат дека срцевите отчукувања при краткотрајни промени под надворешни влијанија поотпорно, послабо реагираат . При долготрајните истражувања пак се јавуваат промени проследени со ритмички процеси.
Постојаните влијанија на полињата со штетно зрачење можат исто така да бидат причина за забележливи промени при срцевите отчукувања. Според досегашните истражувања, а врз основа на биолошкото влијание на надворешните влијанија на полињата со штетно влијанија, може да се разликуваат различни реактивни типови. Едната група реагира со прекумерно забрзување на срцевите отчукувања, при постојано зглемување на надворешните влијанија на полињата со штетно влијанија, а додека другата група со потфрлање на варијбилитетот на срцевата фрекфенција. Двете реакции може да се оценат како стрес-одговори на здравиот организам, кои при подолого влијание значително може да го зголемат ризикот од појава на болест.
Од средината на 80те модерната наука се интересира за темата варијабилтет на срцевата фрекфенција (срцеви отчукувања, скр. ВСФ), како дијагностички важен феномен. ВСФ се базира врз една оптимална заедничка игра на симпатикусот и парасимпатикусот од нервниот систем. Затоа ВСФ претставува мерка за целокупната приспособливот и реактивност на еден организам на внатрешни и надворешни дразби.
Автономниот нервен систем е одговорен за прилагодувањето на организмот на околните информациони полиња. ВСФ не може да потпадне директно под влијание на соодветната личност и затоа може да послужи како веродостојна мерка, на пример за телесното напрегнување.


PODELBA NA [TETNITE ZRA^EWA

Vo prodol`enie }e bide dadena podelbata na zra~ewata, kako i nivniot raspored vo Elektromagnetniot spektar ( Sl.10.1 ) so svoite frekvencii i oblasti na deluvawe.
Geopatogeni-geovibracioni zra~ewa
Geovibracioni zra~ewa se {tetnite zra~ewa, ~ij izvor se nao|a pod povr{inata na zemjata. Nivnata pojava mo`e da predizvika se ona {to gi presekuva, raslojuva ili na bilo koj drug na~in gi remeti prirodnite homogenosti na Zemjinite sloevi.
Vo ovaa grupa na zra~wa spa|aat:
a) zra~ewe od podzemni vodeni tekovi,
b) zra~ewe od rudi, minerali,
c) zra~ewe od geolo{ki puknatini i
d) zra~ewa nastanati so raspa|awe na organski materii.


Kosmi~ki zra~ewa
So interakcija na kosmi~ki sili so Zemjini gravitacioni i magnetni poliwa, nastanuvaat mre`ni kosmi~ki zra~ewa.
Liniite na mre`nite kosmi~ki zra~ewa ne se {tetni sami po sebe, no postoi mo`nost da na niv se prenese snop od š{tetni zra~ewa od nekoe drugo poteklo, formiraj}ići ~vorovi. Kosmi~kite zra~ewa formiraat mre`i:
a) Hartmanova globalna mre`a (pravec S-J 2m, I-Z 2,5m, Š=21 cm),
b) Karijeva globalna mre`a (pravec S/I - J/Z 3,5 m, Š= 50 cm),

HARTMANOVA GLOBALNA MRE@A

Koga ~ovekot }e napravi poremetuvawe vo prirodata taa se {titi so patogeni zra~ewa i nivna emisija. Karakteristi~ni primeri se ~vorovite nare~eni po Doktorot na medicina Ernest Hartman, Germanski doctor od Eberbah, koj zna~itelno gi obrabotil i doka`al malignost. Tie ~vorovi se mesta kade se se~at Zemjinite magnetni linii. Tie vo odreden pravilen raspored pravat Globalna mre`a koja emituva magnetna energija na Zemjata.
^ovekot so neadekvatni izgradbi, koncentracija na golem broj elektri~ni i elektronski aparati i uredi vo stambeniot prostor, mo`e da predizvika sovpa|awe na toj ~vor so drugi izvori na patogeni energii i ~vorot stanuva maligen.
Dr. Hartman vo pove}e od 20.000 eksperimenti doka`al malignost vo kombinacijata - Hartmanov ~vor + podzemna voda + tehni~ko zra~ewe, a negovoto pravilo e priznato na medicinski simpoziumi. Toa pravilo otprilika glasi vaka: Mestoto na koe spiel ~ovek bolen od karcinom pretstavuva naj{tetnata geopatolo{ka to~ka, na koja nikoj ne smee podolgo da sedi ili da spie. Ako toa mesto ne se neutralizira, posle nekolku godini so sigurnost povtorno }e bide pri~ina za kancerogeni sostojbi.
Starite Kinezi imale mnogu dobri poznavawa za geopatogenite to~ki na telurski ~vorovi koi denes se narekuvaat Hartmanovi ~vorovi, slikovito gi narekuvale " demonova vrata", zatoa {to znaele deka nivnoto devitalizira~ko i patogeno deluvawe mo`e da se sporedi so demonot, koj zlobno se aktivira da bi ja pomatil sudbinata na lu|eto, koi ni{to ne primetuvaat.
Vo 1947 god. Francuskiot institut za radiestezija ja izdal knigata na Dr. Pere " Kosmi~ko - telurski zra~ewa "- Pereovi zraci, nivna planetarna topografija, nivniot odnos sprema lu|e, `ivotni, bilki, a osobeno sprema rakot.
Ako ja nabquduvame Zemjinata topka i skicata, mre`ata od linii {to gi zamislile geografi~arite da bi go olesnile odreduvaweto na mestopolo`bata, {irina i dol`ina i ja zamenime ovaa potpolno idealna re{etka so vibrira~ki telurski strui }e dobieme " Pereova mre`a". Dr. Pere, kako isklu~itelen radiestezista, nasprem brojnite eksperimenti na kopno i more, mo`el da izjavi deka Zemjinata topka i vo smisol sever - jug i vo smisla istok - zapad e opasna so kosmi~ko - telurskite zra~ewa.
Poimot " Pereova mre`a" ozna~uva ne samo re{etka na povr{inata na Zemjata, tuku i redovno trodimenzialno " pregraduvawe" na atmosferata kako da postojat " nevidlivi zidovi" na Zemjata.
Po povod otkritieto " Pereova mre`a" A. de Belizal napisao je: " Dedukciite na Anri Mazea i Dr. Larvarona, zaedno so eksperimentite na Dr.Peri ovozmo`ija mnogu poblisku da se odredi prirodata na elektri~nite i magnetni zraci. Tie zraci ne se {tetni sami po sebe, no na odredeni to~ki kade se prekrstuvaat popolnuvaat odredeno pole na Zemjata, koe e {tetno. Izvonredno e va`no da se pozanimavame so ova, bidej}i ovoj snop mnogu silen i vo isto vreme opasen, so ogled na vibracionata frekfrencija koja so modulacija se nametnuva na kletkite vo organizmot.
Podocna so studiite na mnogu istra`uva~i, a posebno Dr. Ernest Hartman, eden od osniva~ite na novata nau~na disciplina - geobiologija, otkrieno e deka Zemjinata re{etka sodr`i mnogu poprecizen crte` od crte`ot na Pereovite zraci, pa e zatoa nare~ena " Hartmanova mre`a" - geomagnetna mre`a od silovi linii koi vertikalno izleguvaat od tloto. Hartmanovata mre`a pretstavuva napredok vo vrska so kosmi~ko - telurskite zra~ewa.
In`inerot i radiestezist R. de Lafore dal precizna karakteristika za Pereovite zraci: " Se na se, smrtta vibrira - so frekfrencii i intenziteti, kako nekoja pateti~na simfonija ili nekoja radio emisija. Zarem toa ne e tragi~no!
Hartmanovata mre`a ( Sl.8 ) se sostoi od magnetni meridijani koi se protegaat vo smer sever - jug i magnetni naporednici vo smer istok - zapad. Meridijanite se me|usebno oddale~eni 2.5m, a naporednicite 2m.
Nivnata debelina iznesuva od 20 do 25 sm. Oblikuvaat nevidlivi yidovi koi se izdignuvaat vertikalno i proa|aat preku site fizi~ki prepreki ( zemji{ta i zgradi ), zatoa {to se sostojat od energija, a ne od materija.
Telurskite linii na Hartmanovata mre`a me|usebno se se~at i odreduvaat ~vorovi koi pretstavuvaat geopatogeni to~ki i se narekuvaat Hartmanovi ~vorovi.
Patogeni se zatoa {to po vertikalite na ovie geo - to~ki se izdiga {teten bran, koj kolku e agresive, tolku e i uporen.
Osetlivite lu|e po~naa da vodat smetka za toa, ~uvstvuvaj}i odredeni promeni za koi pri~inata e nepoznata. Taka postepeno pronao|aa sredstva za za{tita. Nekoga{ toa bila slamata, ku}i od kal i drugi prirodni materijali pri {to posebno vnimanie se posvetuva na odbirawe lokacija za gradba.
Poradi izlo`enosta na zra~ewa posledicite so godinite samo se zgolemuvaat. Vodenite tekovi i energetski ~vorovi na mesto na le`ajot porano ili podocna doveduvaat do bolesti, organizmot slabee, stanuva ~uvsvitelen na razni bolesti, a mo`e da dojde i do kancerogeni zaboluvawa.Takvite mesta e mo`no da se utvrdat i lociraat so radiesteziski merewa.

KARIEVA GLOBALNA MRE@A

Karievata globalna mre`a, ( Sl.11 ) nare~ena e po pronao|a~ot Dr. Manfred Kari. Mre`ata e diagonalna , i nejzinite dijagonali se vo smer seve - jug. Odale~enosta pome|u dva sosedni pojasa e 3.5m, a {irinata na pojasot e 0.5m.
Lu|eto prespivaat pribli`no tretina od svojot `ivot. ^esto nave~er se budime, lo{o spieme, te{ko se koncentrirame, ~uvstvuvame nemir...nakratko: na{eto spiewe ne e dovolno kvalitetno. Pri~inite za toa gi barame vo vremeto, vo odnesuvaweto na partnerot, umor od rabota.
... Me|utoa nau~nite i alternativni istra`uvawa aludiraat na vnimanie na {tetnoto deluvawe na {tetnite zra~ewa po ~ovekovoto zdravje.
Poradi izlo`enosta na zra~ewa posledicite so godinite samo se zgolemuvaat. Vodenite tekovi i energetski ~vorovi na mestoto na le`ajot, porano ili podocna doveduvaat do bolesti, organizmot slabee, stanuva osetliv na razni bolesti, a mo`e da dojde i do maligni zaboluvawa. Takvite mesta mo`at da se utvrdat i lociraat so pomo{ na radiesteziski merewa.
B. Plohl vo svojata kniga " Podzemni zra~ewa - pri~ina za bolesti i rak " veli: " Site bolesti na lu|eto, `ivotnite i bilkite imaat svoj primaren pri~initel od razni zra~ewa, koi go slabeat organizmot i na toj na~in go pravat osetliv na bolesti."

Tehni~ki zra~ewa
Nastanuvaat so deluvawe na tehni~kite uredi so razli~no poteklo i namena.
PODELBA:
1) NEJONIZIRA^KI ( www.weizmann.ac.il/safety/nonionrad.html ):
- ELEKTRI^NI (struja),
- ELEKTRONSKI.
2) JONIZIRA^KI:
- ALFA ZRACI ( jadro na helijum),
- BETA ZRACI ( elektroni) (-),
- NEUTRONI ( Nenaelektrizirani č~estici ),
- GAMA I H ZRACI ( EM energija)
3) MEHANI^KI VIBRACII
- RABOTA NA TE[KI MA[INI
- PREVOZNI SREDSTVA i
- ULTRAZVU^NI VIBRACII NA NEISPRAVNI MA[INI I APARATI
Особен проблем во денешно време претставувааt нејонизирачките зрачења . Повеќекратната примена на модерната технологија би била невозможна без електричната енергија и високо фрекфентното електромагнетно зрачење. За производство и поделба на електричната енергија создадени се многу апарати, електроцентрали, високо и ниско напонски поврзувања, системи за трансформација на електричната енергија, далеководи, па сè до домашните апарати. Оваа нискофрекфентна мрежа предизвикува електрични и магнетни полиња и со тоа се врши електромагнетно оптоварување на околината познато како електросмог. Исто така и електричните апарати, поврзувања и останати инсталации се опкружени со електромагнетни полиња и/или испуштаат електромагнетни бранови.
За потребите на мобилната телефонија, радиото и телевизијата, радарите, воената техника, преносот на информации, предавателите постојано емитираат електромагнетни бранови: високофреквентен електросмог, кој што ние не можеме да го почувствуваме. Денес, електромагнетните полиња на мобилната технологија при една емисија на бранови се од десет до стопати повеќе од оние кај радиотелевизискиот пренос. Притоа се наоѓаме на почетокот на еден развој, кој има сè поголема примена во комуникацијата. Така, покрај мобилните телефони, има и внатрешни антени, бележници и компјутерски мрежи кои ги пренесуваат информациите преку предавател. Речиси во секое второ домаќинство постојат безжични телефони, кои постојано емитираат електромагнетни бранови, дури и кога не се употребуваат.
Ова електромагнетно зрачење, чиј интензитет секојдневно се зголемува над дозволената граница, кај повеќето луѓе предизвикува нервоза, проблеми со концентрацијата, главоболки, несоница, губење на виталноста и намалена телесна и психичка активност – типични симптоми на еден електрострес. Епидемиолошките студии и експерименталните истражувања доаѓаат до заклучок дека електромагнетните полиња и бранови се штетни по здравјето на човекот дури и кога се во рамките на дозволените граници.
POSLEDICI OD [TETNITE ZRA^EWA ZA ^OVEKOT

Dolgata izlo`enost na kompleksnoto vlijanie na {tetni zra~ewa isklu~itelno ja remeti energetskata struktura na biolo{kite sistemi, a toa se odrazuva taka {to doa|a do pojava na razli~ni zaboluvawa kako psiho-mentalni tako i fizi~ki. Dolgoto vlijanie na {tetnite zra~ewa kaj poslabo gradenite li~nosti, doveduva do pojava na naj{tetni zaboluvawe, pa duri i do smrt. Dopolnitelni detali za geopatogeniot stress ima na http://www.alexstark.com/articles/geopathicstress2.htm
Najopasni mesta se onie na koi ~ovekot najdolgo se zadr`uva, a toa e krevetot ili rabotnoto mesto. Imaj}i vo predvid deka ne mo`eme svesno da gi uo~ime, naveduvame u{te nekoi od simptomite so pomo{ na koi mo`ete da gi prepoznaete:
NA RABOTNOTO MESTO: Neprijatno ~uvstvo, te{ko di{ewe, nervoza, brzo zamoruvawe, glavobolki, poremetuvawa na srceviot ritam, oscilacii na krvniot pritisok; potreba za kafe ili cigari kako bi se odr`al neophodniot ritam na rabota, potegnuvawe po tableti, sklonost kon begawe od rabotnoto mesto od neobjasnivi pri~ini, kaj ~uvstvitelnite li~nosti so ne`na konstitucija doa|a do vrtoglavica, ponekoga{ i do gubewe na svesta, ~esti ma~nini i povra}awa; od rabota so potpolno normalen ritam na rabotata se odi potpolno iscrpen i razdraznet.
ZA VREME NA SPIEWETO: Nemiren isprekinat i lo{ son, stenkawe, te{ko di{ewe, iako ste umorni pri legnuvaweto nikako ne mo`ete da zaspiete, stanuvate poumorni od spiewe otkoga ste legnale, gr~evi i studenilo vo racete i nozete; trnewe i vko~anetost, poremetuvawa na srceviot ritam, no}ni oscilacii na krvniot pritisok.


[tetni posledici od geopatogeni zra~ewa
Op{ta karakteristika na geopatogenite zra~ewa e deka se NISKOFREKVENTNI ZRA^EWA, koi vo ćkletkite na `ivite bitia predizvikuvaat promeni na membranskiot potencijal, tako {to gi depolariziraat ili hiperpolariziraat.
Dolgata izlo`enost na organizmot na geopatogeni zra~ewa, mo`e da predizvika seriozno poremetuvawe {to dovodeduva do poremetuvawe naćelektromagnetnoto svojstvo na krvta.
Na mestata kade se prisutni geopatogeni zra~ewa ~esto e zgolemen elektrostati~kiot naboj, koj mo`e da vlijae na pojava na depresija, agresivnost, glavobolki, sr~ani problemi i dr.
Niskofrekventnite vibracioni nivoa od geopatogeni zra~ewa, izrazito se opasni po jajnicite, mozo~nite i krvnite kletki, kao i po koskenata sr`.
IZVOR: "NATIONAL RADILOGICAL PROTECTION BOARD" / ANGLIJA ( http://www.hpa.org.uk/radiation/faq/emf/index.htm )

Š [tetni posledici od tehni~ki i kosmi~ki zra~ewa
Vo prethodnite prodol`enija, be{e daden rasporedot na Elektromagnetniot spektar, kako i uredite so nivnite frekvencii i opseg na deluvawe. Od Sl.9.1 mo`e da vidite koi se uredi spa|aat vo oblasta na uredi koi "proizveduvaat" tehni~ki zra~ewa.
Op{ta karakteristika na ovie zra~ewa e deka spa|aat vo VISOKOFREKVENTNI ZRA^EWA, so izrazeno prisustvo na elektromagnetizam.
Pogolemiot del od tehni~kite zra~ewa ~ovekot gi stvoril vo poslednite sto godina, pa se u{ten e mo`e da se adaptira na niv.
Vo }eliite izlo`eni na vibracioni visoki frekfrencii, doa|a do elektromagnetni poremetuvawa. Poradi intermolekularnoto triewe, nastanuva raspad na aminokiselinite i eliminacija na mastite. Bidej}i mastite vo golema mera se sodr`ani vo nervnite }elii, mnogu brzo doa|a do razlagawe na mastite i do propa|awe na }eliite. Posledici na toa se: RAZDRAZLIVOST, NESONICA, NESPOSOBNOST ZA PAMTEWE, DEPRESIJA, PSIHI^KI POREMETUVAWA
IZVOR: "NATIONAL RADILOGICAL PROTECTION BOARD" / ANGLIJA ( http://www.hpa.org.uk/radiation/faq/emf/index.htm )

NEJONIZIRA^KI ZRA^EWA - POLIWA KOI UBIVAAT

Elektrodistributivnite mre`i so golema mo} spa|aat vo objekti opasni po ~ovekovoto zdravje poradi jakite elektromagnetni poliwa (EMP), kako i kompjuteri, elektri~ni kreveti, radari, elektri~ni pokriva~i, TV aparati. Posledicite od ovie vlijanija ovie godini po~nuvaat da se pojavuvaat.
Rezultati od istra`uvawa
Osobeno se opasnićefektite od poliwata VN ( visoko naponski) mre`a od 50 do 60 Hz, niskofrekventni impulsni radarski sistemi i ekstremno niski frekvencii od komunikacioni sistemi so golema mo}. Vo prodol`enie sleduva kratok izbor na nekoi zaklu~oci od razni istra`uvawa, kade rezultatite uka`uvaat na slednoto:
1. Rizikot od umirawe od akutna leukemija se zgolemuva za 2,6 pati ako rabotite vo elektronska struka
2. Lu|eto koi se profesionalno izlo`eni na nejonizira~ki zra~ewa vo sporedba so svoite kolegi koi ne se pod vlijanie na tie zra~ewa, imaat skoro 7 pati pogolema verojatnost za dobivawe rak na koskena sr` i limfociti, a pove}e od 4 pati verojatnost za razvoj na tumor na tiroidna `lezda. Mladite li~nosti pome|u 20 i 30 godini imaat 55% pogolem rizik da dobijat rak.
3. Okolu 10 do 15% od site slu~aevi, de~jite tumori mo`e da se pripi{at na silnite frekfrentni EMP koi se nao|aat vo nivnite ku}i. Za decata koi ž`iveat vo blizina na visoko naponski provodnici rizikikot se zgolemuva za pove}e od 5 pati od onie koi ne ž`iveat na takvi mesta.
4. Zna~itelno zgolemuvawe na brojot na predvremeni pora|awa se povrzuva so vlijanito na elektri~ni pokriva~i i vodeni kreveti so elektri~no zagrevawe na voda vo tekot na zimskite denovi.
5. Elektromagnetno pole 45 Hz mo}nost 100 mT predizvikuva rapidno formirawe na trigliceridi, a toa uka`uva na verojatni srcevi problemi.
6. 100% zgolemen broj na predvremeni pora|awa e pronajdeno kaj operatorite za kontrolni TV ekrani/monitori vo sporedba so trudnicite koi ne rabotele na takvi rabotni mesta. Nabquduvana e grupa od 1593 ž`eni.
7. Klini~ka depresija i ubistva blisko se povrzuvaat so `ivot vo blizina nažmre`ni visoko naponski linii.
Pod vlijanie na tehni~ki i kosmi~ki zra~ewa, postoi izlo`enost na POZITIVEN NABOJ i toga{ se javuva SOZDAVAWE NA TUMORNI KLETKI, VISOK KRVEN PRITISOK, BOLKI I GR^EVI VO SRCEVIOT MUSKUL.
Izlo`enosta na NEGATIVEN NABOJ, doveduva do pojava na VOSPALENIJA, DEPRESIJA, ZAMOR, NEDOSTATOK NA ENERGIJA, KAKO I DO HIPOFUNKCIJA NA IZLO@ENITE ORGANI.
ZA[TITA OD [TETNITE ZRA^EWA

Sledej}i go praviloto na Dr. Hartman, isklu~itelno e va`no za zdravjeto i vitalnosta na ~ove~kiot organizam da se za{titime od {tetnite zra~ewa.
Vo mnogu izvr{eni merewa vo na{ata dr`ava pronajdeni se ba{ takvi ~vorovi na mestata za spiewe, a lu|eto bile vo te{i zdravstveni sostojbi ili ve}e operirani od nekoj oblik na karcinom. Se dobiva vpe~atok deka takvite mesta posebno gi privlekuvaat lu|eto, da tokmu tamu odberat mesto za krevet, odnosno spalna soba.
Zra~ewata od podzemni vodi, vo po~etokot lu|eto ne gi ~uvstvuvaat, a koga }e po~nat da gi ~uvstvuvaat ve}e so niv ne{to ne e vo red i dovolno ili premnogu se napolneti so zra~ewa pa nivniot organizam e vo sostojba n ate{ko o{tetuvawe. So neutralizacija na {tetnite mesta organizmot najnapred se ~isti od tie energii,a potoa so novata pozitivna energija zapo~nuva revitalizacija na organizmot i podmladuvawe na kletkite. O{tetuvaweto na tkivata se smaluva, fiziologijata mu e pravilna pa mo`e da se postigne prodol`uvawe na `ivotniot vek, {to e ve}e doka`ano.
Dene{nata nauka potvrduva, deka {tetnite zra~ewa direktno vlijaat na sostojbata i na zdravite lu|e. Dr. Ernest Hartman, voditel na istra`uva~kiot centar za geologija, naglasuva: " Rakot e bolest, predizvikana od gradskiot `ivot nad geopatogenite mesta. Kolku bolni od rak bi mo`ele da gi smalat tegobite, kolku slu~ai na metastazi bi mo`ele da se smalat i kolku na lu|eto bi im se prodol`il `ivotot samo so pravilna polo`ban a mestata za spiewe".
B. Plohl vo svojata kniga " Podzemni zra~ewa - pri~ina za bolesti i rak", veli: " Site bolesti na lu|eto, `ivotnite i bilkite imaat svoj primaren pri~initel od razni zra~ewa, koi go slabeat organizmot i na toj na~in gi pravat osetlivi na bolesti ". Poseben problem se mestata kade razli~ni zra~ewa se presekuvaat. Imeno koga na edno mesto ima Hartmanova linija, Karijeva linija, tehni~ki zra~ewa i podzemen voden tek, takvoto mesto se narekuva crna to~ka ( ~vor ).
Normalno se postavuva pra{aweto kako da se za{titime i {to da napravime da spre~ime predvramena smrt? Mnogumina ne veruvaat za toa {to go ~itaat na ovie stranici, no koga bez nikakva vidliva pri~ina nastapuva bolest, postanuvaat depresivni i baraat pomo{. Ako navreme se locira pri~initelot, mo`no e da se spre~i pojavata na bolest ili smrt, no ako toa ne e na vreme, toga{ kone~niot rezultat e smrt.
Tokmu toa e i praviloto na Dr. Hartman, koe otprilika glasi vaka: Mestoto na koe spiel zabolen od karcinom pretstavuva naj{tetna geopatolo{ka to~ka, na koja nikoj ne smee dolgo da sedi ili spie. Ako toa mesto ne se neutralizira, posle nekolku godini sigurno }e bide povtorno pri~initel na kancerogeni sostojbi.
BioG Chip tehnologijata e najvisoko dostignuvawe na modernata nauka. Osnovna komponenta e BioG Chip-ot koj {to pretstavuva reljef napraven od metalni kristali i vo isto vreme ima uloga na mo}na antena i kondenzator. Koristej}i go dejstvoto na metalnite kristali BioG Chip-ot pred sebe sozdava energetsko pole na transformirana energija ~ie {to dejstvo e iskoristeno za nekolku celi. Takvoto revolucionerno otkritie e iskoristeno za da se iskonstruira cela paleta na uredi, vo slu`ba na za{tita i podobruvawe na ~ovekovoto zdravje, me|u koi najpoznata e PHD Biopiramidata, imaj}i gi vo predvid najnovite soznanija za destruktivnoto dejstvo na {tetnite zra~ewa.
PHD Biopiramidata gi neutralizira {tetnite zra~ewa, kako i deluvawata na geobiolo{kite poliwa i vsu{nost e namalen model na Keopsovata piramida. Napravena e od keramika, vo osnovata ima vgradeno kristali koi se zatvoreni so BioG Chip. BioG Chip-ot ima dobieno pet svetski priznanija na saemi za pronajdoci vo Nirnberg, Pitsburg, Moskva, London, Brisel, a samata tehologija e ispitana i patentirana vo Evropskata ekonomska zaednica.
Samata PHD Biopiramida {titi 153m2 , dejstvuva niz yidovi i ima neogranicen rok na traenje.

volan said...

PXD SYSTEM

За да напишам нов пост овојпат промотивен - ве молам да ми пратите скен од овој церитфикат кој го набројувате ...

Би молел да ми дадете некој цертификат од некоја наша куќа или институт надлежна за цертифицирање на вакви производи ...

Поради многуте написи - во кои се критикувате т.е. во кои се вели дека неовластено продавате ПХД системи воопшто а посебно Био-пирамида ... молам да ми соопштите дали имате побарање одобрение од надлежните организа продажба на ПХД системи и посебно Биопирамида ... и дали надлежните органи до сега Ви одговориле нешто ...

Сметам дека со ваква отворена омуникација допринесувате да се дознае вистината за овој“случај“ и да остане запишана на интернет и да се чита од вашите комитенти ...

volan said...

Kate

Не се чита убаво текстот ... Или пратите скен од документите кои ги посочувате за да ги подигнам на интернет ... или самата подигните ги на интернет а тука само дајте линк до нив ...

volan said...

Молам пратите ми ја студијата и цетификатите на мојот меил -кој го имате и во мојот профил ... но еве за полесно тука ке го повторам

volanskopje@gmail.com

Кога ке ги добијам документите ке пишам нов пост ... овојпат се надевам промотивен ...

volan said...

Од надлежните на ПХД системи добив меил со демант на мојот пост и со прилози од испитувањата ...

Чекам да ми одговорат дали се согласуваат за интервју со неколку фотки ... па да искочи новиот пост ...

volan said...

Очито е дека темата е контраверзна и треба појаснување ...

На другиот паралелен блог го добив следниот коментар ...

Почитуван Волан,
Ме заинтересира написов, како и преписката (овој твој пост тек денес го видов).
Сончев зрак, работеше како "ОРДИНАЦИЈА" во едно собче во куќа на патчето во Црниче, према црквата, 50-тина метри пред од лева страна. Ова и беше куќа на Стојан (презимето не му го памтам). Стојан е главниот кој и ги правеше овие пирамиди, порано во некоја попримитивна форма (обложени со некој картон и некоја налепница врз нив). Чинеа негде ако добро се сеќавам некои 300-400 германски марки тогаш.
Малку да се навратам на Стојан.
Човекот е дипломиран машински инжињер(иако јас лично никогаш не сум ја видел дипломата)никогаш нема работено како таков. Од некаде крајот на осудесетите години се бави прво со БИОЕНЕРГИЈА(лечење), тогаш доста раширена појава, па потоа почнува напоредно и со наоѓање на штетни зрачења(од подземни води и космички)со рачви. Неколку пати се појавувал по телевизија на оваа тема. Се сели потоа карши МВР(старите куќички, во близина на фурничето). И таму наставува со бионергија и продавање на пирамидите, како и одење по станови за откривање на штетни зрачења.
Си купи стан(исплатлив бизнис, очигледно)и до ден денес продолжи со работата.Но сега веќе ептен развиена со агресивна пропаганда(по телевизииве), парата си го прави своето.
Околлу валидноста на пирамидите.
Има некои сертификати, но тие се од некои невладини организации, здруженија по светов. Од некоја позната научна установа никогаш не сум видел.
Човекот на време откри што му "треба" на овој лаковерен народ. Со добар збор и напатен народ, кој секогаш се прелажува и паѓа на исти финти(станови, штедилници, надрилекари) бизнисот цвета.
Волан, сето ова го кажувам од се што сум видел со свои очи, многу мои пријатели се прелажале, сум бил во нивна придружба. Многу сум се распрашувал, сум водел дирекни муабети со Стојан на темава, често сум се спротиставувал, затоа што знам на кој систем работат, а и не сум лаковерен.
Ако сака и ти се обрати да те убеди дека работи исправно, сега го има и мојот меил. Секогаш сум расположен и јас да продолжам муабет со него, како тоа го молзе наивниот народ, колку данок платил на државата и кој тоа упорно му дозволува да работи.
Зрел случљај за УЈП и МВР.
Поздрав, позади се кажаното овде стојам најодговорно.
п.с. има уште многу работи кои не ги кажав, ама ај тоа за тет а тет средба ако ја има со него.
народе не паѓајте на вакви финти.

Маријан || 13 Октомври, 2007 - 16:19 | избриши | одговори

kate said...

Vo pravo ste za Stojan i Soncev zrak.
Nema sertifikat

PXD SYSTEM ima sertifikat ispitan na lugjeto.

So pocit Kate

Anonymous said...

треба проверити:)

Blog Archive

Site Meter