Search This Blog

Saturday, June 30, 2007

СКУПИ ... SKUPI ... SCUPI ... најнови архео-истражувања

Оваа година како никојпат до сега имаме бројни археолошки истражувања. Кале - Скопје и Плаошник се фундаментални истражувања со бројни археолошки екипи и со огромна подршка од државни пари ...

Паралелно се копа и оваа година на продолжување на архелошките истражувања по разни основи во: Стоби ... Скупи ... Цареви Кули - Струмица ... Таор - Скопско ... Вардарски рид ... Брзо ке почнат повторните истражувања во Маркови кули – Скопје и на Подводната населба во Охридско езеро ...

На Кале - Скопје одам често ... сликам на дваесетина дена ... на Таор бев и со археолозите го пиев чајот на Теодора ... Во Стоби бев - заради концертот на Синтезис ... а деновиве ке пишам и пост за форумот во Стоби ...

Од Утрински од написот на Катарина Богоева дознав дека се почнати овогодишните истражуања во Скупи:

Сликата “http://www.utrinskivesnik.com.mk/WBStorage/Articles/061901D9A5D3C64E88F9981835E6D3E9.jpg” не може да се прикаже бидејќи содржи грешки.

- Иако температурите на воздухот се високи, сепак археолозите од Музејот на град Скопје, работат на терен веќе десеттина дена, реализирајќи два проекти, за кои добија 500 илјади денари од Министерството за култура и Град Скопје.
- До крајот на јуни, во централното градско подрачје ќе се истражува инфраструктурата на улицата Кардо и две, на неа попречни улици- декумани.
- Во текот на септември и октомври, ќе се истражува западната некропола на Скупи.
- „Со финансиските средства кои ги добиваме може да дефинирате само еден до два ѕида, во текот на истражувањата. Од тие причини, и поради тоа што конзервацијата доцни зад ископувањата, ориентирани сме кон дефинирање на стратиграфијата и инфраструктурата на уличната мрежа и користиме сондажно истражување, по кое земјата се враќа назад. Сакаме да ја додефинираме и доистражиме улицата Кардо, за да може идната година таа и да се конзервира. Тоа е улица со импозантни димензии, со широчина од осум и пол метри и западен и источен тротоар со димензија од два и пол до три метри, со колонада која ги дели тротоарите од улицата. Ги имаме сите елементи за реконструкција и тоа дури во две фази. Кога би се реконструирала во должина од 150 метри, може да биде и поатрактивна и поубава од улицата во Ефес, на кој сите и се воодушевуваат. Таква улица може да добиеме за неколку години“ - вели археологот Ленче Јовановска.

- Скупи е навистина атрактивен локалитет. Додека се очекуваат одобрените средства од италијанската влада со кои истиот треба да се уреди за културен туризам, неговиот сегашен пријатен амбиент го прават и зелената трева, насадените цвеќиња, уредените бараки, што е реткост на археолошките локалитети во Македонија. Атрактивноста лежи во неговвата површина и напластената историја. Во обѕидието има 43 хектари, но поради малиот обем на истражувачките работи на Скупи, досега археолозите отвориле, само 2- 3% од просторот, датиран од 4-6 век.
- „Од 1- 4 век имаме откриено само нешто малку од театарот, значи ниту еден процент од тој период“ - потенцира Јовановска, која, во оваа прилика, го истакна и задоволството од покажаниот интерес на британската група археолози, кои пролетва држеа семинар во Скопје, а од сите локалитети во земјава, го одбраа Скупи за есенва на него да реализираат пилот - проект, кој подразбира површинско истражување на теренот со геомагнетни сонди за лоцирање и утврдување на обзидието на градот и евентуално лоцирање на објекти во него. Се очекува тоа да овозможи во иднина, британските археолози во соработка со Музејот на град Скопје да реализираат и заеднички истражувања.

Бидејки беше многу топло а температурата во Скопје се движеше деновиве околу 40 ... не се одлучив да појдам во Скупи ... Дури вчера се охрабрив од послаботро сонце и со фотоапаратот се упатив во Скупи ... На локалитетот не најдов археолози ... веројатно избегале од топлото сонце ... имено стигнав на локалитетот во 14.00 (у право пладне што би рекол дедоми ...). Реков кога сум тука ај ке направам неколку фотки од локалитетот и ке го прошетам малку ... па во друга прилика ке поразговарам со археолозите ...

** Археолошкиот локалитет Скупи се наоѓаа на 5 км. северозападно од Скопје во непосредна близина на с. Злокуќани, лево од утоката на р. Лепенец во Вардар во подножјето на Зајчев Рид. Приградските објекти и некрополите се простираат на поширок простор.

Локалитетот е познат уште од крајот на XIX век. Во 1883 год. англискиот истражувач Артур Еванс престојувал во Скопје и ги регистрирал римските бедеми на Зајчев Рид, кој ги објаснил како остатоци од акрополата на Скупи. Со археолошки ископувања на локалитетот Скупи отпочнато е инцидентно пред Втората светска војна. Музејот на град Скопје, како имател на локалитетот, со систематските археолошки истражувања отпочнал во 1966 год. кои со помали прекини, континуирано се извршуваат до денес. Досега се целосно или делумно истражувани: бедемите, театарот, цивилната базилика, градската вила, градската бања, улицата - кардо, христијанската базилика, делови од источната и западната некропола.

Почетоците на римскиот град Скупи се поврзани со римската војска, односно стационирањето на 5-тата Македонска и 4-тата Скитска легија на теронот на новосвоената Дарданија во времето на Тибериј (14 г. п.н.е.-37 г. н.е.), веројатно во 13-11 год. пр. н.е. Поинтензивна колонизација и урбанизација на градот веројатно се случила после 15-та год. од н.е., по формирањето на провинцијата Мезија. Според положбата, големината, четвртестата основа, маркантните фортификациски елементи и др. постои голема веројатност дека градот се развил од легиски логор (каструм). Во време на царот Домицијан (84-85год.) Стоби добил статус на колонија и неговото полно име било Цолониа Флавиа Сцупиорум и во него биле сместени дедуцираните ветерани од 7-та Клавдиева легија. Во градот имало и домашни староседелци со пајонско и дарданско потекло.

Во текот на ИИ век, Скупи добива особено репрезентативен лик, при што централно место зазема монументалниот театар. Во ИИИ век искористувајќи ги битките за превласт на царскиот трон, во Македонија се пробиваат Сарматите, а потоа Готите и Херкулите.

Во ИВ век, градот е забележано зголемување на градежната дејност. Тогаш е изградена и најрепрезантативната градба, Базиликата 1, а кон крајот на ИВ или во почетокот на В век, во градот била издигната уште една ранохристијанска црква. Царот Теодосиј И при своите престојувања во Скупи во 379 и 388 г. издал два царски указа. Во ИВ век станал седиште на епископија, а покасно и на архиепископија. Познати христијански свештеници на Скупи биле: епископот Дакиј (концил во Никеја, 325 г.) епископот Парегоријсобор во Сердика /Софија/, 343 година), митрополитскиот епископ Карос (во писмото на папата Леон, 458 г.) митрополитит ЈованДарданија - Скупи, 493 г.); архиепископот на Јустинијана Прима - Бененат (Не учествувал на 5 екуменски концил во Цариград, 553 г.). ( (синод во главниот град на провинцијата

Градот Скупи најверојатно не бил поштеден од страодните разурнувачки напади на Хуните во 447 год., а во 518 г. Скупи настрадал во катастрофален земјотрес, забележан во Хрониката на Марцелин Комес. По 518 г. престанува урбаното живеење на римскиот град Скупи, иако постојат индиции дека животот во форма на помала словенска рурална населба продолжил се до Џ- ЏИ век од н.е.

Интересно и воедно зачудувачки е што нема англиска верзија на страницата на Википедија ??!.

Први посериозни Археолошки истражувања на Скупи се правени по земјотресот 1966 година ... Микулчиќ И. ... утврдено е дека јадрото на градската населба е со повешина од 40 хектари ... а бедеми има со димензии 738 х 590 м ... По должината на северната, североисточната и југоисточната страна постоеле одбранбени рововои, а на северозападната страна имало мочуриште ...

Досега вршеле истражувашња:

- И с т о ч н а н е к р о п о л а ... Истражувана е во 1970/71 и 1973 година од И. Микулчиќ.
- Т е а т а р … Истражуван е во 1928 и 1935-37 година од страна на Н. Вулиќ и во 1959/60 година од Д. Рен­диќ Миочевиќ.
- Х р и с т и ј а н с к а б а з и л и к а …
Ис­тражувана е во 1975-1979 година од М. Гарашанин и Д. Корачевиќ.
-
П а л а т а ... Истражувана е во 1973 година од М. Гарашанин и Д. Корачевиќ.
-
Т е р м и ... Истра­жувани се од 1983 до 1989 година од Д. Корачевиќ .
- У л и ц а ... Ис­тражувана е од 1990 до 1994 година од Л. Јо­ва­но­ва.

Еванс А., 1885, 79-167; Вули¢ Н., 1926, 1-5; Трухел­ка ›., 1929, 71-86; Груји¢ Р., 1935, 5-64; Вули¢ Н., 1961, 2; Моцсѕ А., 1970; Микулчиќ И., 1971, 269-285; Ми­кул­чиќ И., 1971а, 166-173; Микулчиќ И., 1973, 262-272; Микул­чиќ И., 1973а, 29-35; Микулчиќ И., 1974, 109-143; Микул­чиќ И., 1975, 127-151; Микулчиќ И., 1975а, 89-102; Мику­л­чиќ И., 1976б, 191-210; Га­рашанин М., Корачевиќ Д., 1978, 31-46; Ренди¢ Миочеви¢ Д., 1981, 45-51; Јосифов­ска Драго­јевиќ Б., 1982; Га­рашанин М., Кора­чевиќ Д., 1987, 79-96; Со­коловска В., 1987; Корачевиќ Д., 1988, 155-165; Ива­новски М., Вин­чиќ Ж., 1988, 169-175; Корачевиќ Д., 1989, 101-107

Преземено од Археолошката карта на Македонија ...

Не се сеќавам (не сум видел...) дали за Скупи има одпечатена брошура за туристи ... Ако нема тоа е голем срам за Македонското туристичко представување ...

http://www.finance.gov.mk/mk/telekom/8/81/large/large-05.jpg

Топографски план на Скупи ...

Gogle snimka - obelezena namalena skratena.jpg

Од топографскиот план на Скупи и од Гоогле мапата на Скупи ... се гледа импозантната големина на Скупи ... она што денеска го гледаме и она што се предпостаува дека го има на локалитетот ...

1.- Срцето на локалитетот Скупи ... од кое до сега светло на ден има само 1 процент од локалитетот ... а најграндиозна е главната учица која со широшина од осум метри со тротоари и со евидентна поврзаност со споредни улици ... импозантно ...
2.- Мене ми личи на Базилика ... има големи димензии ...
3.- Театарот - најголемиот антички театар во Македонија со капацитет од 9.000 публика ...
4.- Гробишта кои се добро уредени од локалното население ... но за жал се во средина локалитет ... и кога тогаш тие ке мора да се дислоцираат ... иако рака на срце за локални гробишта се сјајно уредени и оградени ...
5.- Огромно пространство од срцето на локалитетот кое археолошки воопшто не е пипнато ...
6.- Највисокиот врв на брдото - кое сега е окупирано со базна станица на Космофон ... Како ли доби дозвола за градба среде локалитет ... ??!!
7.- Ораница таква има и од другата страна на гробиштата ... карактеристично е што додека шетав низ неа полна е со крупна керамика и камен ... се гледа дека е обработуван од човечка рака ...
8.- Зашумен дел со едно специфично растение за нашиве краишта ... мириса силно кога ке скршиш гранка ... но расте во близина на извори ...
9.- Барака изградена од археолозите во која вршат “теренски ипитувања под сенка“ ... Одлично средена а во продолжетокот дури има и бавча со фолијско производство на зеленчук ...
10.- Сум го рипнал бројот ... :)
11.- Бараки од некаков сервис ...
12.- Старачки дом Бардовци ... изграден на сред локалитет ...
13.- Базилика со релативно големи димензии
14.- Западна некропола ...
15.- Раскрсница на која има Автосервис - со подигната кола на столб ...
16.- Разни објекти кои се веројатно приватни ...
17.- Дел од населбата Злокуќани ...
18.- Улица Ацо Шопов ...
19.- Улица према Бардовци ...

........................................................................

**** Главната улица во - СКУПИ ... SKUPI ... SCUPI ... SCVPI ... Кардо - Cardo ... (прво продолжение ...)

Главната улица во Скупи - ова е прво продолжение од започнатиот пост од вчера ... СКУПИ ... SKUPI ... SCUPI ... најнови архео-истражувања ... Ке излезе како нов пост ... но ке се едитира и во почетниот ...

** Улица (Кардо) ... Една од главните градски комуникации со орјентација С/И - Ј/З, карактеристична за сите градежни комплекси во градот. Коловозот е широк 8.50м. поплочен со со големи камени плочи и одделен од тротоарите со колонада. Од двете страни на коловозот се наоѓаат тротоари, широки од 2.6о до 3 м. поплочени со тули. Датирана е по 268 г. односно се поврзува со обновата на градот по продорот на Готите.

** УЛИЦА(КАРДО) - Една од главните градски комуникации со орјентација С/И - Ј/З, карактеристична за сите градежни комплекси во градот. Коловозот е широк 8.50м. поплочен со со големи камени плочи и одделен од тротоарите со колонада. Од двете страни на коловозот се наоѓаат тротоари, широки од 2.6о до 3 м. поплочени со тули. Датирана е по 268 г. односно се поврзува со обновата на градот по продорот на Готите.

Сликата “http://www.utrinskivesnik.com.mk/WBStorage/Articles/061901D9A5D3C64E88F9981835E6D3E9.jpg” не може да се прикаже бидејќи содржи грешки.

** Улицата Кардо како улицата во Ефес „Во текот на оваа година продолживме со истражување на една од главните улици, наречена Кардо, откриена во минатите години, долга околу 150 метра. Структурата на римските градови, урбанистичката мрежа обично има еден првоаголен систем во кој, прво се поставуваат две главни улици, кардо - максимус и кардо - декуманус, поставени под прав агол. Паралелно на нив се поставуваат помошни улици, кои формираат градски квартови. Скупи не е исклучок, но ние сеуште не можеме да кажеме дали овој римски град има некоја специфика, затоа што, само врз основа на аналогии претпоставуваме каде би се наоѓал неговиот форум. Токму од тие причини, со својата местоположба, не' изненадуваат улиците кои сега ги откривме и димензиите на квартовите.
- Годинава се откри уште една попречна улица на улицата Кардо, која од неа е оддалечена околу 65 метра, така што сега ја знаеме должината на еден од градските квартови кој се протегал во правец исток- запад. Би требало понатаму да се открие уште една улица, со што би се дефинирал еден цел градски кварт и објектите што се наоѓале во него.
- Сакаме да ја додефинираме и доистражиме улицата Кардо, за да може идната година таа и да се конзервира. Тоа е улица со импозантни димензии, со широчина од осум и пол метри и западен и источен тротоар со димензија од два и пол до три метри, со колонада која ги дели тротоарите од улицата. Ги имаме сите елементи за реконструкција и тоа дури во две фази. Кога би се реконструирала во должина од 150 метри, може да биде и поатрактивна и поубава од улицата во Ефес, на кој сите и се воодушевуваат. Таква улица може да добиеме за неколку години“ - вели археологот Ленче Јовановска.

** Првите сознанија за овој атрактивен локалитет потекнуваат уште од 1884 година кога на овие простори поминува англискиот патеписец Артур Еванс, вели Ленче Алексова, археолог од Музеј на град Скопје.Тој споменува дека на подрачјето каде што денес се истражува Скупи се забележани урнатини на некој римски град од кои најзабележливи се остатоците од римскиот театар за кој се претпоставувало дека е од северниот бедем на градот Скупи. Подоцна во почетокот на ЏЏ век со создавањето на Музејот на Јужна Србија почнуваат првите археолошки истражувачки работи при што е откриена една помала христијанска базилика на подрачјето на денешното село Бардовци и една приградска вила со термален дел којшто се наоѓа надвор од бедемите, што значи во непосредна близина на западиот бедем на градот Скупи.
- Скупи како еден урбан римски град, високоцивилизиран, опстојувал цели шест века, односно од И до ВИ век по Христа и во текот на тој период тој постојано се развивал, се менувале градбите, луѓето, комуникацијата, начинот на живот.
- Во последните две-три години истражувачките работи добија на интензитет, така што онаму каде што се решени имотно-правните односи во должина од околу 170 метри е истражена една од главните комуникации - улицата Кардо која се протега во правец север - југ со сите пратечки објекти како што се тротоари, инфраструктурата, канализационата - водоводна мрежа, објаснува археолог Алексова.

** Поплочена улица од римско време "светна" во Скупи ... сабота, 18 март 2006 ...
- Повеќе од 170 метри поплочена улица од римскиот град Скупи, импозантни влезови од градби, столбови, бази и капители се откриени во најновите ископувања на екипата од десетина експерти - археолози, архитекти, конзерватори и околу 20 работници.
- Главната античка градска улица - "кардо", била широка околу осум метри и поплочена со големи камени плочи. Од двете страни имала тротоари од тули, широки два и пол метри. Тротоарите биле покриени со тремови, кои се потпирале на фасадите на куќите, изградени во должината на главната улица - вели Јовановска од Музејот на град Скопје.
- Импресионира канализациската мрежа, од двете страни на улицата. Чистата вода дотекувала во градот преку довод од оловни и глинени цевки. Преку одводот - ѕидани канали, отпадните води се излевале во Вардар. Тоа е само еден од доказите за цивилизираноста на населението што живеело така во првите векови од новата ера. Во тоа време, на целиот Балкан, единствено Скупи бил прогласен за Римска колонија - највисок самоуправен статус што воопшто можел да добие еден град - објаснува Јовановска.

- Во земјата, кај античката улица, археолозите пронашле полуксузна керамика - глазирана, сива-македонска, керамика со втиснати печати, стакло, метал, монети од 4-ти до 6 век.

** У л и ц а - една од главните комуникации во градот, со ориентација североисток-југозапад, как­ва што имаат сите градежни комплекси во град­овите. Коловозот е широк 8,50 м и е поплочен со го­ле­ми камени плочи, а тротоарите се широки од 2,60 до 3 м. Се датира по 286 година, по пробивот на Го­ти­те. Истражувана е во 1976 и 1980-1989 година од Д. Корачевиќ.
- Преземено од археолошка карта вол-2.

** Cardo ... In ancient Roman city planning, a cardo or cardus was a north-south-oriented street in cities, military camps, and coloniae. Sometimes called the cardus maximus, the cardo served as the center of economic life. The street was lined with shops, merchants, and vendors.
- Most Roman cities also had a Decumanus Maximus, an east-west street that served as a secondary main street. Due to varying geography, in some cities the decumanus is the main street and the cardo is secondary, but in general the cardus maximus served as the primary road. The Forum was normally located at the intersection of the Decumanus and the Cardo.
- The cardo was the "hinge" or axis of the city, derived from the same root as cardinal. The term 'cardus' is derived from the north-south line the augurs would draw when making the auspices.


*** Да ја видиме сега мојата приказна за улицата Кардо во Скупи ...

Glavna ulica vo Skupi - kolaz.jpg

Од Фотките што ги едитирав може да се види фрапантната сличност на улицата Кардо - цо Скупи и во Ефес па и во Ерусалим ... Самиот назив на имато е поврзан со зборот “кардиологија“ - крвототк ... The term cardiology is derived from the Greek word καρδιά (transliterated as kardia and meaning heart or inner self).

Шетајки се по улицата зачудува дека архитектите на градот навистина одлично го замислиле градот ... веројатно по некој модел ... Ефес или Ерусалим ... Огромни блокови (некои со големина и од метар ипол на метар и дебелина од преку 40 сантиметри ...) кои овие две години излегуваат со целиот свој сјај ... Тротоари ... Во некои наши градови и ден денес нема тротоари но затоа значењето на тротоарот било познато за Скупи ... создаден е тротоар кој е оделен од улицата со “ивичњак“ ... (Кардо во Скупи мора да доживее конзервација и реконструкција ...

Би било убаво да се направи и три де анимација на улицата и градот (можеби некаков развоен проект на студентите на архитектура, археологија и 3 д аниматори ... машински ...)... Тоа колку и да е скапо - а не е ... сепак е само анимиран филм кој малтене секое дете знае да го направи - но се разбира ова е сериозен проект кој треба да се направи тимски меѓу археолози ... архитекти и стручњаци за три де анимации ...

На око ми паднаа неколку дупки во камењата низ улиците кои - или служеле за некави бајраци ... или служеле за тремови ... како што има предпоставка и од нашите археолози ... Улицата веројатно не завршува тука на делот на патот за Бардовци ... Таа оди под него и под Старачкиот дом Бардовци директно до големата Базилика ... за која ке пишувам посебен пост ...

Импозантно е овогодишното откривање на цевководот за питка вода ... за кое ке пишам посебен пост ... Тука на кратко се работи за некоја легура од оловно калајни цевки фи 2 цола по слободна проценка за довод на вода ... а има и поголеми ... и Одвод на вода преку прекрасно изработени керамички канали ...

На врвот на Кардо према Театарот постои нешто како плоштад ... со некаков округол камен кој многу личи на некаков жртвеник - или постоље за бина ... а во негова близина се и неколку големи мрамори за вода ... веројатно се за поење на коњите што се движат низ градот ... или имале некаква друга намена ... И за ова ке имам посебен пост ... Како и за можниот извор на питка вода кој го убицирав во близината ... истотака ке биде представен во посебен пост ... Ниеден град не се парви ако нема јак извор - кој ке го храни со питка вода ... Мада тука можело да се прават лесно и бунари ...

Имотно правните односи на сите Архео локалитети се очај ... толку години се знае дека е ова архео-локалитет и не се решаваат имотно правните односи ... т.е не се одкупуваат пацелите во оквир на локалитетот кои се приватна сопственост ... Од една страна сопствениците се на штета - затоа што неможат да градат ништо ... Од друга страна државата е на штета - бидејки неможе да го истражува комплетно археолокалитетот ... Мора да се бара решение кое ке го прифатат и двете страни ... Или да се плати или да се компензира со друго земјиште ... со слична атрактивна локација ...

Архео-локалитетите мора да се сфатат како мали фабрики за туризам - воколку се уредени ... истражени и конзервирани и рестврирани... Многу мали фабрики чинат цела гранка ... Ние немаме море - и затоа иљадниците архео локалитети се нашата шанса за специфичен туризам ... Ова го повторувам иљада пати ... а ке го повторам уште толку пати ... се додека не стане национална стратегија за туризам ... комбиниран со многуте преубави и уникатни Манастири и Цркви ... Легендите од МК ... Бањеите и селскиот туризам ... Ова го има Македонија и тоа треба да го развива и нуди ... Ги заборавив планините ... и тие де ... А за езерата приодни и вештаќки ич да не думаме ...

- Кардо - Cardo ... СКУПИ ... SKUPI ... SCUPI ... SCVPI ...

...............................................................

Утре ке наставам и со фотоприказната и со едитирање на нови продочженија ... а има подигнато и видео клип ... па на крај и тој ке го едитирам тука ...

Ке има фото приказна за:

- Водоводните цевки на Скупи ... Разводот по главната улица од некаква смеса на Олово и некоја друг метал ... калај веројатно ...
- Можниот извор на питка изворска вода ... во непосредна близина на Скупи ...
- Централен плоштад со можен жртвеник и корита за вода ...
- Театар Скупи ...
- Панорама од Скупи ...
- Месни гробишта среде археолошки локалитет ...
- Базна станица на Космофон среде археолошки локалитет ...
- Старачки дом Бардовци среде локалитет ...
- Базиликите на Скупи ...
- Западната Некропола ...
- Движни наоди на Скупи ...
- Движни наоди по дворови на скопјани ...

43 comments:

Anonymous said...

hi

can anyone help me
i have tried for over a week now to get a loan,i have very bad credit history mainly due to a failed marrage ,i have had all the usual ,wh loans,advantage loans ,yes loans ,get in touch and promise a [url=http://www.usainstantpayday.com]bad credit loans[/url] on paying the brokerage fee,i am reluctant due to reviews on the net and i have been stung before by a company called wentorth finance ,and never got the loan of the 50 pound fee back,
i have had an offer from flm but need a gaurantor which isnt really an option either .
i wondered if anyone had any loan companys that considered bad credit ,but loaned direct without these numerous sites with different alias but mainly did same thing pay us and we will get u loan (maybe)senario
has anyone also heard of a company called fresh loans they have they sent me details out but the may be a charge but not always ,i suspect she didnt want to tell me there was a charge

thanks
Opipseutinisa

Anonymous said...

[url=http://cpcheat.org/]Club Penguin[/url] provides you with a [url=http://cpcheat.org/club-penguin-money-maker/]Club Penguin Money Maker[/url] that permits you to make a lot of coins in Club Penguin.
[url=http://cpcheat.org/]Club Penguin Codes[/url] also gives you [url=http://cpcheat.org/club-penguin-trackers/]Club Penguin Trackers[/url] such as a [url=http://cpcheat.org/club-penguin-aunt-arctic-tracker/]Club Penguin Aunt Arctic Tracker[/url], a [url=http://cpcheat.org/club-penguin-cadence-tracker/]Club Penguin Cadence Tracker[/url], a [url=http://cpcheat.org/club-penguin-gary-tracker/]Club Penguin Gary Tracker[/url], a [url=http://cpcheat.org/club-penguin-band-tracker/]Club Penguin Band Tracker[/url], a [url=http://cpcheat.org/club-penguin-rockhopper-tracker/]Club Penguin Rockhopper Tracker[/url], and a [url=http://cpcheat.org/club-penguin-sensei-tracker/]Club Penguin Sensei Tracker[/url].
Last,[url=http://cpcheat.org/]Club Penguin Codes[/url] provides you with [url=http://cpcheat.org/club-penguin-bots/]Club Penguin Bots[/url] and [url=http://cpcheat.org/]Club Penguin Mission Cheats[/url] and [url=http://cpcheat.org/]Club Penguin Coin Cheats[/url]

Anonymous said...

[b]All of these girls are online now! just click on your favourite to go to their cam![/b]

[url=http://adf.ly/1DUJ][img]http://www.hourlynetnews.com/mtree/1.jpg[/img][/url] [url=http://adf.ly/1DUJ][img]http://www.hourlynetnews.com/mtree/2.jpg[/img][/url]
[url=http://adf.ly/1DUJ][img]http://www.hourlynetnews.com/mtree/3.jpg[/img][/url] [url=http://adf.ly/1DUJ][img]http://www.hourlynetnews.com/mtree/4.jpg[/img][/url]
[url=http://adf.ly/1DUJ][img]http://www.hourlynetnews.com/mtree/5.jpg[/img][/url] [url=http://adf.ly/1DUJ][img]http://www.hourlynetnews.com/mtree/6.jpg[/img][/url]
[url=http://adf.ly/1DUJ][img]http://www.hourlynetnews.com/mtree/7.jpg[/img][/url] [url=http://adf.ly/1DUJ][img]http://www.hourlynetnews.com/mtree/8.jpg[/img][/url]
[url=http://adf.ly/1DUJ][img]http://www.hourlynetnews.com/mtree/9.jpg[/img][/url] [url=http://adf.ly/1DUJ][img]http://www.hourlynetnews.com/mtree/10.jpg[/img][/url]

this will keep updating with the latest girls!

Anonymous said...

loved las vegas? study the all obscure [url=http://www.casinolasvegass.com]casino[/url] las vegas at www.casinolasvegass.com with on the other side of 75 … la technique unstinting [url=http://www.casinolasvegass.com]online casino[/url] games like slots, roulette, baccarat, craps and more and moved right intersect into clear-cut observe with our $400 on the debauched of regulate bonus.
we accept up to in the service of the time being recovered games then the superannuated online [url=http://www.place-a-bet.net/]casino[/url] www.place-a-bet.net!

Anonymous said...

China and Russia put the blame on some screwed up experiments of US for the earthquake that happened in Haiti.
Chinese and Russian Military scientists, these reports say, are concurring with Canadian researcher, and former Asia-Pacific Bureau Chief of Forbes Magazine, Benjamin Fulford, who in a very disturbing video released from his Japanese offices to the American public, details how the United States attacked China by the firing of a 90 Million Volt Shockwave from the Americans High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) facilities in Alaska
If we can recollect a previous news when US blamed Russia for the earthquake in Georgio. What do you guys think? Is it really possible to create an earthquake by humans?
I came across this [url=http://universalages.com/hot-news/what-happened-in-haiti-is-it-related-to-haarp/]article about Haiti Earthquake[/url] in some blog it seems very interesting, but conspiracy theories have always been there.

Anonymous said...

[color=#3d81ee]Howdy

With the continuing rise in popularity of facebook poker chips as a virtual currency in zynga texas holdem poker game many scammers have engaged themselves, who try their best to trick unsuspecting players out of their hard earned facebook poker chips. All over the internet forums are littered with posts by innocent people who have had their chips stolen. Nothing is as sorry state as logging to Facebook or MySpace to play a few games of poker only to find that someone has already been in your account and your poker chips are gone.[/color]

[url=http://www.chipshut.com][img]http://www.chipshut.com/img/facebook-poker-chips-hut.jpg[/img][/url]

[color=#3d81ee]Follow these tips to keep your facebook poker chips safe:

Never give your password to a stranger: Trust is a delicate thing that takes a long time to build but only second to destroy. You may meet a sexy girl in poker room and you are friends with him/her. He/she will keep interacting with you days before playing her trick. So be carefull enough to protect your login credentials to yourself, else this may lead to disaster.

Be careful about what you download: Professional online gamers are looking for cheats or hacks for the games they play in order to give them an advantage on their opponents. Poker is no different and there are plenty of sites on the internet giving free downloads for facebook poker cheats and hacks for those brave enough to download and install them. But many of these so called facebook poker cheats have viruses or trojan programs. The moment you install any of these your computer is at the risk of attacks by the creator of the program. He can then have access to vital information that you access from your computer. Leaving your facebook poker account at risk of been hacked. If you never downloaded any of these programs then you’re probably safe, and if you have then you should run a spyware detection program. The best move will be for get your computer formatted to avoid any loop holes.

Phishing Links: This way of hacking has been thee for quite sometime now. Hackers send legitimate and official looking emails to your inbox. When you open them you are asked to click on the link and login in order to save your account or win free facebook poker chips, but in reality you are logging into a fake site that sends your information off to the theif who made it. Before you find it out, its too late to react and they would have already broken into your account and emptied it of any facebook poker chips that you may have.

YouTube scams: If you do a search on youtube for facebook poker cheats, zynga poker hacks, or free facebook poker chips you’ll find hundreds of videos on the topic. More than 90% of them are made by idiots hoping to convince you to send them your account information. They range from slightly clever to completely moronic.

Image Photo Having Exe Embedded In it: This one is hard to catch. This is the latest fashion that is used by scammer, you will be asked to share family photo's. When you open their photo, that will innitiate an exe in the background which will steal all your information and send to the mastermind behin it. So be careful with whom you share photos.

Hope these tips help you saving your chips.

These tips have been brought to you by [/color][url=http://www.chipshut.com]Chips Hut[/url][color=#3d81ee] if you are looking to buy [/color][url=http://www.chipshut.com]facebook poker chips[/url], [color=#3d81ee]you may go to our online store.

Thanks[/color][img]http://www.chipshut.com/img/chips-hut-smily.gif[/img]

Anonymous said...

hello! descry mac scrap torrents here
http://www.osxtorrents.com

Anonymous said...

China and Russia put the blame on some screwed up experiments of US for the earthquake that happened in Haiti.
Chinese and Russian Military scientists, these reports say, are concurring with Canadian researcher, and former Asia-Pacific Bureau Chief of Forbes Magazine, Benjamin Fulford, who in a very disturbing video released from his Japanese offices to the American public, details how the United States attacked China by the firing of a 90 Million Volt Shockwave from the Americans High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) facilities in Alaska
If we can recollect a previous news when US blamed Russia for the earthquake in Georgio. What do you guys think? Is it really possible to create an earthquake by humans?
I came across this [url=http://universalages.com/hot-news/what-happened-in-haiti-is-it-related-to-haarp/]article about Haiti Earthquake[/url] in some blog it seems very interesting, but conspiracy theories have always been there.

Anonymous said...

Ola, what's up amigos? :)
I will be glad to get any assistance at the beginning.
Thanks and good luck everyone! ;)

Anonymous said...

According to one of the uploaders the following changes have been made to build 7227

1. Changes in the mechanism for displaying thumbnails in the taskbar.

2. Pop-Up lists for the panel

3. Pop-Up lists for Remote Desktop

4. Applying the settings of the taskbar

5. Multitouch zoom

6. Invert selection

7. You can search for music by artist

8. View the contents of the search results

9. Intelligent indexing after installation

10. Reducing the length of playback sounds system

11. Changes in the panel Devices and Printers

12. Changes in the mechanism of extraction devices

13. Support for FireWire-cameras

14. Reduction in section in system

15. Improved driver support

16. Reducing the paging file

17. Assigning a letter to boot with two OS loaded

18. Naming the section reserved for the system.

There are rumors out there that this build could be fake and that build 7230 will be leaked tomorrow evening.
to know how the new SP looks and to see the screen shots visit [url=http://technoages.com/operating-system/windows-7-operating-system/windows-7-sp1-leaked-check-out-all-the-new-features-of-windows-7-service-pack-1/]this pageabout windows 7[/url]

Anonymous said...

Watch Gossip Girl Online For Free - Gossip Girl Streaming Online

[CENTER][URL="http://www.gossip-girl.watch-movies-and-series-online.com"][IMG]http://www.youronlinemovies.net/includes/public/images/movies/gossip-girl.png[/IMG][/URL]

Hi [B]Upper East Siders[/B]!
Come And Welcome to my website: [B][URL="http://gossip-girl.watch-movies-and-series-online.com"][B]Gossip Girl[/B][/URL][/B]
Whether you’re a Hampton Baby, Central Park [B]Prada[/B] gal, or you even dwell in *[B]gasp[/B]* Brooklyn, [I]this site is for you.[/I]
Why? The answer’s easier than deciding [B]what to wear[/B] tomorrow to school.
[B]Because [/B]my website has [B]all [/B]the latest [B]gossip[/B] about [B]Serena[/B], [B]Blair, Dan [/B]and the other poor little rich kids on the Upper East Side.


[/CENTER]

Anonymous said...

good daypeople this is a great forum hope im welcome :)

Anonymous said...

Buy online generic drug from [url=http://allergyrxstore.com/] Pharmacy[/url] , no prior prescription and free consultation. On our drugs from [url=http://allergyrxstore.com/] Drugstore[/url] you can [url=http://allergyrxstore.com/]order online medicines[/url] Allegra .

Anonymous said...

Nice webpage.

We provide office and retail cleaning carried out by specialist trained cleaners.

Our cleaning technicians are professional and reliable.

Find out more about our [url=http://www.cleanerlondon.com/domestic-cleaning-london.php]carpet cleaning[/url] technicians.

Anonymous said...

It's so easy to choose high quality [url=http://www.euroreplicawatches.com/]replica watches[/url] online: [url=http://www.euroreplicawatches.com/mens-swiss-watches-rolex/]Rolex replica[/url], [url=http://www.euroreplicawatches.com/mens-swiss-watches-breitling/]Breitling replica[/url], Chanel replica or any other watch from the widest variety of models and brands.

Anonymous said...

Buy online generic drug from [url=http://allergyrxstore.com/] Pharmacy[/url] , no prior prescription and free consultation. On our drug from [url=http://allergyrxstore.com/] medstore[/url] you can [url=http://allergyrxstore.com/]buy online cheap generics[/url] Clarinex (Desloratadine) .

Anonymous said...

Hello everybody! I do not know where to begin but hope this site will be useful for me.
In first steps it is very nice if somebody supports you, so hope to meet friendly and helpful people here. Let me know if I can help you.
Thanks and good luck everyone! ;)

Anonymous said...

Hello everyone.

Do you like watching movies on your PC?

Watch famous television series including Gossip Girl, Weeds, Lost and lots more!

[url=http://www.channelblender.com/tv/tv-shows]Free Internet TV[/url]

Anonymous said...

Over $12700 Worth Of PLR E-Books, Software, And Scripts for you. NO BULKY DOWNLOADS, just download the Files you want, when you want them!

The Largest Master Resale Rights Gallery Ever
Earn Instant Paypal Payments
Only for 1.95 USD

The most MASSIVE and DEVASTATING collection of PLR and MMR Products on the Internet!
Now you can get the MASSIVE Private Label Rights Package jammed packed with thousand's of dollars worth of software, e-books, articles, scripts, web site templates, graphics, images and much more! Resell YOUR products for what ever price you want!

FR''EE Lifetime Upgrade

http://bit.ly/abtl8A

Anonymous said...

It's so easy to choose high quality [url=http://www.euroreplicawatches.com/]replica watches[/url] online: [url=http://www.euroreplicawatches.com/mens-swiss-watches-rolex/]Rolex replica[/url], [url=http://www.euroreplicawatches.com/mens-swiss-watches-breitling/]Breitling replica[/url], Chanel replica or any other watch from the widest variety of models and brands.

Cris said...

HI friends, this information is very interesting, I would like read more information about this topic, thanks for sharing. homes for sale in costa rica

Anonymous said...

whats up everyone


just registered and put on my todo list


hopefully this is just what im looking for, looks like i have a lot to read.

Anonymous said...

lost your money at the [url=http://www.realcazinoz.com]casino[/url] ?over 21 and looking where to [url=http://www.generic4you.com]buy viagra online[/url]? or even how to buy [url=http://www.avi.vg]adult toys[/url]? well you can try this websites and [url=http://www.medical-250.biz]buy viagra[/url]. [url=http://www.generic4you.com]sildenafil[/url] and [url=http://www.generic4you.com]generic viagra[/url] online. you can also buy [url=http://www.generik4u.com]viagra[/url] online.
so for [url=http://www.avi.vg]sex toys[/url] and [url=http://www.ewgpresents.com]viagra online[/url] check us ! for great [url=http://www.cahv.org]viagra[/url] deals check us now!

Anonymous said...

Hey People

I wanted to share with you a AMAZING site I just came across teaching [url=http://www.kravmagabootcamp.com][b]Krav Maga[/b][/url] For All Levels If you guys have seen the Discovery Channel TV Show called Fight Quest you would have seen their chief instructor Ran Nakash there featured on their [url=http://www.kravmagabootcamp.com][b]Krav Maga[/b][/url] segment. Anyways, let me know what you think. Is training via the internet something you would do?


Holla

Michael

Anonymous said...

If you want talk with me than take a look at
[url=http://www.single-sucht.com]single sucht[/url] i don't know yet.
I think its single-sucht.com

This is mandy from
http://www.myspace.com/allmymovies.biz
and here is my invitation to you to take a look on :

[url=http://www.kamagrapharma.com]kamagra shop[/url]
[url=http://www.allmymovies.biz]watch free movies online[/url]
and brand new in europe
[url=http://www.singlesucht.com]kostenlose kontaktanzeigen[/url]

Anonymous said...

Hello All

After lurking around volanskopje.blogspot.com for I while and enjoying the site from the background I have decide to join up!..There seems to be some really good member in here and I like much very..

Please forgave me if I get on your nerves by my speaking but English is not me first Language[url=http://learnnewthingshi.info/].[/url][url=http://bulearnnewthings.info/].[/url][url=http://imtrendytopics.info/].[/url]

Anonymous said...

pretty cool stuff here thank you!!!!!!!

Liz said...

Hello .. firstly I would like to send greetings to all readers. After this, I recognize the content so interesting about this article. For me personally I liked all the information. I would like to know of cases like this more often. In my personal experience I might mention a book called Generic Viagra in this book that I mentioned have very interesting topics, and also you have much to do with the main theme of this article.

Anonymous said...

hello


Just saying hello while I look through the posts I'm trying to find out how to make an e-mail list with out having to spend a wad of cash on some training course


hopefully this is just what im looking for, looks like i have a lot to read Im trying to find a way to build an e-mail list.

Anonymous said...

Hi folks, My name is Jake from CoffeeInspector.com. I came to this excellent forum and just want to provide you credible reviews of fabulous coffees and coffee brewers.

Find out how to save money and time by checking to my website which speaks about: [url=http://www.coffeeinspector.com]how to make coffee[/url].

Anonymous said...

Как говорилось на Seexi.net Сразу прошу тех, кто зашел поприкалываться- идти мимо этой темы! Дело в том, что неделе две назад появилась не очень большая шишечка чуть выше половых губ.. когда ее трогаешь, ощущаешь словно шарик внутри, который побаливает, в случае в случае если его задеть. думала пройдет, но он не проходит.. что это может быть? Может ли быть инфекция от бритья к примеру? Опять таки, умники, идите мимо!

Anonymous said...

Как говорилось на [url=http://www.soki.tv]Seexi.net[/url] Всем привет! Вопрос в теме. Я очень боюсь филировки, считаю что от неё волосы через неделю выглядят как сеченые. С филировочными ножницами я к себе близко мастера не подпущу. Но в данный момент парикмахеры говорят: я вам только чуть чуть, прямыми ножницами профилирую. Это что, принципиально различные филировки? Или суть одна? Сама пока не разобралась. Всем спасибо за ответы

Anonymous said...

Как говорилось на [url=http://www.soki.tv]Soki.TV[/url] Просто интересно :) Чего вы боялись в детстве? Может боялись какой-нибудь фильм,мультфильм, или же вам в шкафу или же под кроватью какое-то существо мерещилось?
Я вот в детстве боялась заставку к телесериалу "Моя вторая мама", где девочка бежит к маме,а мама как оказалось манекеном и у нее отваливается рука и голова. Недавно еще раз увидела эту заставку, вот и вспомнилось) А чего боялись вы?

Anonymous said...

По большому счёту я с вами согласен. Просто некоторым кажется, что им обязательно надо чем-то выделиться из общей массы. А чем выделяться, это уже не важно.

Anonymous said...

Ну вообще-то многое из того что Вы пишете не совсем так… Ну да ладноне важно :)

Anonymous said...

Well that is really interesting, thanks for sharing that!
Best Vacuum
http://smallvacuumcleaners.net/

Anonymous said...

Is this where I should post my intro?. My friends call me pinkfloyd. My Hobbies are affiliate marketing I'll be checking out more of volanskopje.blogspot.com [img]http://pushbuttonmoneybonus.net/push-button-money-bonus.gif[/img]

Anonymous said...

Seotons - Entreprise de Creation site internet

Anonymous said...

Hi , I'm new to these parts. Thought I'd make an introduction.

see you around and Thank you

(sorry if this is the wrong place to post this)

Anonymous said...

mmesOEG - hallo guys :D

http://spamerus.info

Anonymous said...

hi

i am new here

just wana say hi to all

DxSEO

Anonymous said...

Eben pagan has released his new course guru blueprint and in this guru masterclass he teaches all that he has learn in his marketing career.
Check this website to know more about Eben pagan guru Master class..[url= http://www.ebenpagangurublueprint.net/masterclassvideo3/]]Eben pagan guru blueprint[/url]
If you want to know more about the course you can follow the video on youtube about the guru blueprint..
[url=http://www.youtube.com/watch?v=rm8Spt2_Zv0]Eben pagan guru blueprint[/url]
[url=http://www.youtube.com/watch?v=5MrCM4MnSqM]Eben pagan guru blueprint[/url]
[url=http://www.youtube.com/watch?v=ZEYhOkb9Wys]Eben pagan guru blueprint[/url]

you can go here to find out more about the guru masterclass.. [url=http://www.helpandinfo.com/guru-masterclass-free-training-video-three.html]Eben pagan guru blueprint[/url]You can learn much more about marketing by just listening to this guy talk. he is such an amazing personality. See as eben pagan releases his master class..
guru blueprint..

Anonymous said...

top [url=http://www.001casino.com/]001casino.com [/url]coincide the latest [url=http://www.realcazinoz.com/]casino games[/url] autonomous no set aside reward at the foremost [url=http://www.baywatchcasino.com/]baywatchcasino.com
[/url].

Blog Archive

Site Meter