Search This Blog

Sunday, June 17, 2007

ВЕВЧАНИ - Држава ...

Вевчани е едно од прекрасните места во кое сум бил само виртуелно ... Неопростиво за еден Македониец но од вистината не трееба да се бега ...

- Вевчани беше прогласена за држава од самите Вевчанци ... пред да станат општина ...
- Вевчани е
печалбарско место ... со могу мајстори за специфични градби ... молерај и фасадерија ...
- Вевчанскиот карневал е уникатна манифестација – која стана препознатлив бренд и институција ...
- Вевчани имаат свои пари ...
- Имаат прекрасни извори на вода – околу кои има многу митологија ...
- Прекрасна стара селска но и градска архитектура ...
- Црква во која и Масоните оставале свои белези ...
- Верувам дека почесен граѓанин на Вевчани и нивен култорен аташе е секако Игор Џамбазов ... промоторот на Вевчани ...

Слика:Vevcani oddaleku.jpg

- Вевчани беше прогласена за држава од самите Вевчанци - пред да станат општина ...
- Вевчани е село во
Општина Вевчани, во околината на градот Струга
- Вевчани на Википедија е подобро промовирана на Бугарски ... ?!
- Вевчани има прекрасен сајт ...

**
Atarot na op{tina Vev~ani se nao|a severozapadno od Ohridskoto Ezero. Se protega vo nasoka istok - zapad, od podno`jeto, preku ridestiot teren, se do srtot na planinata Jablanica. Se grani~i so op{tinite: Struga, Vele{ta, i Labuni{ta, a vo potesen del ja dopira dr`avnata grani~na linija so Republika Albanija.
*
Teritorijata na op{tina Vev~ani ima povr{ina 35,5 kvadratni kilometri, a prose~nata gustina na naselenieto iznesuva 70 `iteli na kvadraten kilometar. Spored pi{uvani i oficijalni dokmenti, vo poslednive sto godini Vev~ani ima me|u 2.400 i 2.800 `iteli, a spored posledniot popis od 1994 godina ima 2.448 `iteli. Vo Vev~ani `ivee makedonsko naselenie.

** Do 1952 godina Vev~ani imalo svoja op{tina, zaedno so selata Oktisi i Gorna Belica. Od 1952 do 1956 godina e priklu~eno kon op{tina Vele{ta, a ne{to podocna na op{tina Struga. Ottoga{ tripati e podnesuvano barawe za formirawe na op{tina 1969,1981 i 1990 godina.
* Op{tinata e obnovena 1996, godina so donesuvaweto na Zakonot za lokalna samouprava, a po~na da funkcionira od 1997 so formiraweto na nejzinite organi i tela, po izborite za lokalna samouprava.

** Izvorite govorat deka Vev~ani e ~isto slovenska naselba. Negovata prva lokacija ne bila dene{no Vev~ani. Taa se nao|ala ne{to ponadolu od podno`jeto na planinata Jablanica, na mestoto {to deneska se vika - Seli{te.
* Vev~ani e stara naselba, a nejzinite po~etoci datiraat od krajot na
VI, odnosno po~etokot na VII vek, koga slovenskoto pleme Bereziti (Brsjaci) go preplavuvaat Stru{kiot kraj i ja naseluvaat lokacijata na dene{no Vev~ani, jugoisto~no od planinata Jablanica.
* Imeto na Vev~ani proizleguva od ~isto slovenski zbor. Toa e staroslovenskiot zbor VES (selo), odnosno za `itelite na toa selo SEL^ANI, a za VES (VES^ANI). Vaka po pi{uvanoto pravilo vrzano za promenite na zborovite vo literaturniot jazik, kone~no se izvela imenkata Vev~ani.

** Vev~ani e naselba so bogato kulturno - istorisko minato za {to svedo~at i sakralnite objekti. Od niv tri se crkvi, eden manastir, a drugite se paraklisi:

- Crkvata "Sv. Nikola"
-
Manastirot "Sv. Spas"
-
"Sv. Sava Osve{teni" i "Sveta Varvara"
-
"Sv. Dimitrija" i "Sveta Petka"
-
Paraklisite "Sv. Sreda", "Sv. Nedela" i crkvata "Sveti Jovan Krstitel"
-
Manastir " Dolni Sveti Spas" - Bela Plo~a

** Навистина прекрасен сајт за Државата Вевчани ... Погледнете ги и другите линкови за ... Kultura ... Turizam ... Foto galerija ... Karneval ... Pe~albarstvo ... Линкови ... и други страници ...
** Вевчани промовирано од сајтот Мрежа живо наследство во Македонија ...
** За вевчани има многу фотогалерии но една од подобрите е секако и оваа ...
** Вевчани и Октиси има многу спорови ... еден е и овој ...
** Статистика за Вевчани ...
**
Споменик на природата ВЕВЧАНСКИ ИЗВОРИ ...
** Сајтот Крале Марко за Вевчани ...
**
KUD DRIMKOL VEV^ANI ...
**
Vevcani Carnival, Struga ...

** Афирмативни написи за Вевчани ...
- Четирите близнаци Илиевски се гордост за Вевчани
-
ВРАНИШКОВСКИ, ФУЕРЕ, ИСНИФАРИС... ЗАЕДНО - ВЕВЧАНСКИ КАРНЕВАЛ, ЗАСЕКОГАШ
- ПРОМОЦИЈА НА КНИГА ЗА ВЕВЧАНИ

Во петчниот број Вечер прави прекрасен промотивен напис за вевчани ... Емил Златков - Фото: Г. Чочков ...

Како се стигнува до Вевчани

- Атарот на Општина Вевчани се наоѓа северозападно од Охридското Езеро. Се протега во насока исток - запад, од подножјето, преку ридестиот терен, се до сртот на планината Јабланица. Се граничи со општините Струга, Велешта, и Лабуништа, а во потесен дел ја допира државната гранична линија со Албанија.
До Вевчани води асфалтиран пат што од Струга минува низ селата Враништа и Велешта и води до Вевчани.

- Македонските села најубаво знаат да се замотуваат по планинските сртови, да им се тутнуваат на планините в пазуви. Ама едно најубаво го прави тоа од сите - Вевчани. Не напати опишано, ами илјада пати прераскажано, а пак недокажано.
- Послано како со рака, Вевчани е распослано од подножјето, па се до сртот на планината Јабланица. Уште од самиот почеток на селото, куќите, наредени како осилки на клас жито, брзо се редат се угоре и угоре за да се постелат по Вевчанската Река, до нејзините Вевчански Извори и уште погоре, до глечерските езера со кои Господ ги дарувал вевчанци. И дали оттука, од езерата и од изворите, почнува селото или од долу, станува сосема неважно кога ќе почнат да се редат убавините една по една.
- Не сакајќи да пропуштиме ама баш ништо, тргнавме по тесниот асфалтиран пат што се дели во ракави, едните за долномаалци, другите за горномаалци. На секоја стара куќа - по една нова, за секоја стара тула - по еден нов модерен балкон. Вевчанци направиле од своето село идеална комбинација на прастара убавина проткаена со ново време, ама без ни за момент да ја нарушат убавината на традицијата, на природата, без ни за миг да му ја земат душата на селото.

Легендата за Калан и за Алул

- Вевчани е стара населба, а нејзините почетоци датираат од крајот на ВИ, односно почетокот на ВИИ век, кога словенското племе Березити (Брсјаци) го преплавило Струшко и ја населило локацијата на денешно Вевчани, југоисточно од планината Јабланица.
- Името на Вевчани произлегува од чисто словенски збор. Тоа е старословенскиот збор ВЕС (село), односно за жителите на тоа село СЕЛЧАНИ, а за ВЕС (ВЕСЧАНИ). Вака по пишуваното правило врзано за промените на зборовите во литературниот јазик се извела именката Вевчани.
- Се што се знае за населувањето на првите семејства и родови во Вевчани досега се темели на претпоставки и на легенди. Така, првите населени вевчанци биле браќата Калан и Алул. Иако браќа се населиле на една локација во Вевчани, братот Алул го населил горниот крај на селото и ја создал семејната лоза Алуловци. Додека, вториот брат, Калан, го зазел долниот крај на Вевчани, во Долно маало, каде што денеска живее семејната лоза Калановци.

- Vevcani ... Vevčani ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter