Search This Blog

Thursday, June 24, 2010

ВРАБОТЕНИ - НЕВРАБОТЕНИ - ПЕНЗИОНЕРИ - СОЦИЈАЛА ... ОСТАНАТИ

Stepen на образование
број на невработени вкупно
вкупно
341 720
НКВ
167 633
ПКВ И НСО
11 787
КВ и ВКВ
53 747
ССО
82 627
Вишо образование
5 273
ВСС
20 653
магистри
254
доктори
16
Преглед на невработени лица според степен на образование(март 2010 година) 

Кој е соодносот во Македонија меѓу Вработените, невработените, пензионерите, социјалата и останатите лица ?. Може ли моментално вработените да го издржи теретот на останатите – невработените, социјалците, пензионерите, сиромаштијата … Често ги пратам овие бројки и движења заедно со процесот на иселување на Македонците. Сите надлежни институции кои треба да ги евидентираат движењата на работната сила во Македонија како да се задолжени да ги штимаат бројките, кои треба да покажат дека сегашната власт е подобра од минатата и дека процестие се движат во ветената насока.                       Повеќе »..... moor ».....

Преглед на остварените вработувања од и надвор од евиденцијата на невработени во периодот од 1.1.2010 до 28.2. 2010 година Извор: Агенцијата за вработување
вкупно остварени вработувања 37 374
неопределено време 13 154
определено време 24 220
вработувања од евиденција на невработени 6 847
неопределено време 3 231
определено време 3 616
вработувања надвор од евиденција на невработени 30 527
неопределено време 9 923
определено време 20 604
Штета што не дале податоци каде се вработени луѓето ? Да видиме кој во кризата вработува за да го стимулираме и наградиме. Се плашам дека ова се претежно нови вработени во администрацијата.
Анкетата за работна сила во Македонија за првпат е спроведена во 1996.

Вкупно население Активно население Стапка на активност Стапка на вработеност Стапка на невработеност
Вкупно Вработени Невработени
2006 1 618 482 891 679 570 404 321 274 55.1 35.2 36.0
2007 1 628 635 907 138 590 234 316 905 55.7 36.2 34.9
2007/I 1 624 611 902 588 579 301 323 287 55.6 35.7 35.8
2008/I 1 635 058 902 512 600 593 319 919 56.3 36.7 34.8
Анкетата за работна сила, почнувајќи од 2004 година е континуирана квартална Анкета. Истражувањето се спроведува врз база на примерок од 10000 домаќинства на територијата на целата земја, што изнесува 1.8% од вкупниот број на домаќинства.
Податоци за пензиските примања за 2009 година
Октомври Корисници на пензија број структура просечна пензија

- старосни 149.787 199,50% 11.355,00

- инвалидски 48.038 64,00% 9.070,00

- семејни 75.097 100,00% 8.136,00

Вкупно: 272.922 363,40% 10.067,00
Септември Корисници на пензија број структура просечна пензија

- старосни 149.437 199,00% 11.352,00

- инвалидски 48.080 64,00% 9.070,00

- семејни 75.258 100,20% 8.146,00

Вкупно: 272.775 363,20% 10.065,00
Август Корисници на пензија број структура просечна пензија

- старосни 149.293 198,80% 11.332,00

- инвалидски 48.129 64,10% 9.049,00

- семејни 75.724 100,80% 8.128,00

Вкупно: 273.146 363,70% 10.042,00
Јули Корисници на пензија број структура просечна пензија

- старосни 149.287 198,80% 11.138,00

- инвалидски 48.159 64,10% 8.889,00

- семејни 75.632 100,70% 7.990,00

Вкупно: 273.078 363,60% 9.870,00
Јуни Корисници на пензија број структура просечна пензија

- старосни 149.137 198,60% 11.144,00

- инвалидски 48.136 64,10% 8.888,00

- семејни 75.444 100,50% 7.995,00

Вкупно: 272.717 363,20% 9.875,00
Мај Корисници на пензија број структура просечна пензија

- старосни 148.925 198,30% 11.147,00

- инвалидски 48.110 64,10% 8.884,00

- семејни 75.295 100,30% 7.996,00

Вкупно: 272.330 362,60% 9.876,00
Април Корисници на пензија број структура просечна пензија

- старосни 149.253 198,70% 11.131,00

- инвалидски 48.330 64,40% 8.867,00

- семејни 75.509 100,50% 7.989,00

Вкупно: 273.092 363,70% 9.862,00
Март Корисници на пензија број структура просечна пензија

- старосни 149.343 198,90% 11.133,00

- инвалидски 48.432 64,50% 8.863,00

- семејни 75.340 100,30% 7.996,00

Вкупно: 273.115 363,70% 9.865,00
Февруари Корисници на пензија број структура просечна пензија

- старосни 149.385 198,90% 11.134,00

- инвалидски 48.450 64,50% 8.862,00

- семејни 75.251 100,20% 7.997,00

Вкупно: 273.086 363,60% 9.866,00
Јануари Корисници на пензија број структура просечна пензија

- старосни 149.563 199,20% 11.131,00

- инвалидски 48.502 64,60% 8.856,00

- семејни 75.156 100,10% 7.998,00

Вкупно: 273.221 363,80% 9.865
Статистички податоци од областа на социјалната заштита за број на корисници на право на социјална помош за 2008 година
Висина на социјална помош за 2009 година Објава на просечна месечна плата по работник за месец јануари 2010 година

Статистичкиот завод на Македонија деновиве искочи со бројки за движењата на пазарот на трудот. Генерално се дадени овие бројки и главни заклучоци:
Активното население во првиот квартал од 2010 година бележи пораст од 0,7% во однос на истиот период од претходната година.
Според податоците на Државниот завод за статистика, во И квартал од 2010 година активното население во Република Македонија изнесува 925613 лица, од кои се вработени 615962 лица или 66.5%, а 309651 лице или 33.5% се невработени.
Бројот на вработените лица во И квартал од 2010 година, спореден со истиот период од минатата година, е намален за 0.4%.
Во однос на истиот период од 2009 година, бројот на невработените лица бележи зголемување од 2.9%.
Стапката на активност во овој период е 56.3, стапката на вработеност 37.5, додека стапката на невработеност изнесува 33.5
.

Испаѓа дека во Македонија моментално од расположивата работна сила 925613 лица имаме  615962 лица или 66.5% кои се вработени во однос на 309651 лице или 33.5% невработени.
Главната заблуда осем што се прави со манипулацијата со бројот на невработените лица – бидејки невработените лица се бришат многу лесно од евиденцијата по разни основи е во прикажувањето на бројот на вработените лица. Имено според методологијата на заводот ги имаме овие дефиниции:Работоспособно население – го сочинуваат сите лица на возраст од 15 до 80 години.
Економски активно население (Работна сила) – го сочинуваат вработените и невработените лица.
Во согласност со препораките на МОТ (Меѓународната организација на трудот), вработени се лицата на возраст од 15 години и повеќе кои:
 • за време на извештајната недела работеле за пари (во готово или во натура) или профит, најмалку 1 час;
 • за време на извештајната недела привремено (поради болест, отсуство, студии …) биле отсутни од работното место, но формално;
 • биле вработени;
 • помагале на семејниот имот или семјното претпријатие без плата.
Според економскиот статус, вработените се класифицираат на:
 • работодавци
 • вработени лица
 • вработени за сопствена сметка
 • неплатени семејни работници
Како невработени се сметаат лица кои:
 • за време на извештајната недела не работеле;
 • активно барале работа;
 • биле подготвени да отпочнат работа во неделата на анкетата или наредната недела.
Точните бројки на редовно работените лица кои ги плаќаат сите допринеси редовно се добиваат само од Фондот за Пензиско и Инвалидско осигурување – бидејки тие ги пратат бројките на лицата кои плаќаат доприноси:
Како што се гледа од горната табела моментално бројот на оние кои плаќаат доприноси е нешто над 410.000 лица, што по мене предпоставува сегашна бројка на број на редовно вработени лица во Македонија кои за својата работа осем плата уплатуваат и придонеси.

Во деталниот преглед на дбижењето на пазарот на трудот има и една друга бројка која за нас е многу интересна а тоа е колкав е бројот на административните работници во државната управа, во просветата, во здравството и во Јавните претпријатија. Вработени според секторите и видот на сопственоста на деловните субјекти, И квартал 2010:
Од горната табела се гледа дека ално имаме
 • 167.000 разни административци, од нив
 • 4.434 се вработени во земјоделието
 • 1.126 во рударство
 • 11.188 во преработувачка индустрија
 • 11.435 во областа на енергетиката и водоснабдувањето
 • 2.366 во градежништво
 • 9.332 во собраќај и врски
 • 1.228 во финасии
 • 3.836 во областа на имотно правната свера
 • 45.871 во јавната администрација
 • 36.192 во образование
 • 27.143 во здравство
 • 11.337 во локалната самоуправа
 • рестото до 167.000 лица во други области
На сите овие брзо ке треба да додадеми уште седум-осумиљади нови за кои веќе се распишани огласи за редовно вработување во сите јавни сектори, потпомогнати со раммковните вработувања. Ке издржи ли бродот/буџетот де ?!

Тука ке престанам со бројки. Во коментари или нови постови ке дадам други акценти и согледувања од манипулациите кои се прават со бројот на ВРАБОТЕНИ – НЕВРАБОТЕНИ – ПЕНЗИОНЕРИ – СОЦИЈАЛА … ОСТАНАТИ.

No comments:

Blog Archive

Site Meter