Search This Blog

Tuesday, June 22, 2010

Законот за домување уште еден кабинтески закон ...

Законот за домување донесен во август минатата година е уште еден закон кој е донесен кабинетски. Истиот не води сметка за реалноста и како и многу други закони пред него - државата се обидува спроведувајки ред во дејноста да зафати нови давачки за граѓаните.          Повеќе »..... moor ».....

Имено граѓаните се пред избор или да изберат домар т.е. управител кој за договорен надомест ке ја работи работата на досегашните Куќни совети. Државата предвидела лицата што сакаат да се бават со дејноста на домари да мора да се лиценцираат и да платат за лиценцата (150 евра за три години) . Тоа индиректно значи дека станарите ке мора да го платат тој трошок. Можат и сами да ја вршат дејноста но мора да се регистрираат во Централниот регистар како правно лице, што пак прави нови трошкови за водење на книговодство и слични трошоци.

Сето тоа е подкрепено со високи казни/глоби за оние кои не се придржуваат кон овој закон.
 • Секоја станар кој ненавремено ке избере/определи домар или не се пререгистрира во Централниот регистар е под закана од 300 евра глогба или пак редовно не ги подмирува обврските за тековно и инвестиционо одржување на станбената зграда. Иста казна ќе му следи и на оној којшто нема да уплаќа во резервниот фонд.
 • Член 126 од Законот за домување:
  Глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
  прекршок на сопственик на стан или деловен простор во станбена зграда односно
  закуподавач, ако:
  1. не донесе план за одржување на станбената зграда (член 12);
  2. не определи управител или не регистрира заедница на сопственици од
  членовите 18 став 4 и 54 став 1 на овој закон;
  3. редовно и навремено не ги плаќа надоместоците за одржување или други
  видови надоместоци (член 28);
  4. не плаќа месечно трошоци за управување и уплати во резервниот фонд
  (членови 47 и 62 став 1);
  5. издаде или користи стан или дел од стан во закуп или подзакуп без склучен
  договор за закуп (член 66 ставови 1, 2 и 3);
  6. постапи спротивно на членот 66 став 4 од овој закон и
  7. не достави примерок од договорот за закуп до органот на управата надлежен
  за работите на јавните приходи и до надлежната служба во општината (член 70
  став 4).

No comments:

Blog Archive

Site Meter