Search This Blog

Wednesday, February 07, 2007

И ВЕСНИЦИТЕ УМИРААТ

И кај нас и во светот во процес е полека намалување на тиражот на весниците ... а има и такви кои престануваат да се печатат иако се со огромна традиција ...

Најнов случај на затварање на весник ко е со огромна традиција е престанувањето на штамнпањето на првиот сведски весник "Пост-ох инрикес тиднингар" кој излегува од 9 април 1645 година ... од први јаноари оваа година излегува само како електронаксо издание ...

1 comment:

volan said...

Во процесот на се поголемата цведска интернет пенетрација ... дали дневните весници умираат поради електронските изданија и големата улога на Блоговите ...

Blog Archive

Site Meter