Search This Blog

Wednesday, December 02, 2009

Пирамидалното месечно задолжување продолжува.

Вчера државата се задолжи со нови 51,7 милиони евра, преку аукција на тримесечни државни записи со евроклаузула, нивното достасување е на 3 март 2010 година. Државата денеска треба да врати 31,8 милиони евра за исплата на државните хартии од вредност кои достасуваат. Државата и овој заем го правда со потреба од финасирање на проектираниот дуџетски дефицит.

No comments:

Blog Archive

Site Meter