Search This Blog

Tuesday, September 25, 2007

Wimax - лиценците доделени ...

Wimax интернет решението беше максимално одложувано со старт во МК ... Две години траеше АЕК предтендерската и тендерската постапка ... Се чини дека со ова АЕК работеше за сметка на МТ ... т.е. во корист на продолжување на монополската позиција на МТ ...
- WiMax - ТЕНДЕР ... 6 Декември, 2006
- WiMax - Цена за концесија ... 24 Март, 2007
- WiMax место MaxADSL ... 27 Февруари, 2007
- WiMax - со намалени цени за концесија ... 23 Мај, 2007
- 30.08.2007 - Најповолни понудувачи за FWA WiMAX
за 6 региони
... Соопштение на АЕК ...

Одлука за избор на најповолни понудувачи за доделување на одобренија за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 3,4-3,6 GHz за фиксен безжичен пристап, за шест региони во Република Македонија.

Во првиот, Регион 1,кој ги опфаќа градот Скопје, општините Илинден, Петровец, Зелениково, Студеничани, Сопиште, Чучер-Сандево и Арачиново, за најповолни понудувачи се избрани:
1. Друштво за телекомуникации и услуги НЕОТЕЛ ДОО, Скопје,
бул. Кузман Јосифовски Питу, бр. 15, Скопје
2. КОСМОФОН АД Скопје,
бул. Кузман Јосифовски Питу, бр. 15, Скопје
3. Друштво за комуникациски услуги ИСТЕЛ ДООЕЛ, Скопје,
бул. Кочо Рацин бр. 14/4-7, Скопје


Во Регион 2, во кој спаѓаат берово, Виница,Делчево, Зрновци, Карбинци, Кочани, Лозово, Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип, Свети Николе, Чешиново-Облешево, Штип,Кратово, Крива Паланка, Куманово, Липково, Ранковце и Старо Нагоричане, за најповолни понудувачи се избрани:
1. Друштво за телекомуникации и услуги НЕОТЕЛ ДОО, Скопје,
бул. Кузман Јосифовски Питу, бр. 15, Скопје
2. Друштво за комуникациски услуги ИСТЕЛ ДООЕЛ, Скопје,
бул. Кочо Рацин бр. 14/4-7, Скопје
3. Друштво за продукција и интернет услуги МАТЕЛ МК ДОО, Скопје
ул. Вера Јоциќ бр. 10/1-4. Скопје


Во Регион 3, во кои спаѓаат градот Велес, како и оштините Чашка, Градско, Росоман, Кавадарци, Неготино, Дeмир капија, Струмица, Радовиш,, Конче, Василево, Босилово, Ново Село, Гевгелија, Валандово, Богданци и Дојран, најдобри понудувачи се:
1. Друштво за телекомуникации и услуги НЕОТЕЛ ДОО, Скопје,
бул. Кузман Јосифовски Питу, бр. 15, Скопје
2. Друштво за комуникациски услуги ИСТЕЛ ДООЕЛ, Скопје,
бул. Кочо Рацин бр. 14/4-7, Скопје
3. Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје,
ул. 16-та Македонска бригада бр. 18, Скопје


Во Регион 4 кој ги опфаќа градовите Битола, Прилеп, како и Демир Хисар, Крушево, Долнени, Кривогаштани, Могила, Новаци и Ресен, избрани се:
1. КОСМОФОН АД, Скопје
бул. Кузман Јосифовски Питу, бр. 15, Скопје
2. Друштво за телекомуникации и услуги НЕОТЕЛ ДОО, Скопје
бул. Кузман Јосифовски Питу, бр. 15, Скопје
3. Друштво за комуникациски услуги ИСТЕЛ ДООЕЛ, Скопје
бул. Кочо Рацин бр. 14/4-7, Скопје


Најдобри понудувачи во Регион 5 кој ги опфаќа Охрид, Струга, Дебарца, Вевчани, Кичево, Македонски Брод, Другово, Зајас, Осломеј, Вранештица, Пласница, Дебар и Центар Жупа се:
1. КОСМОФОН АД, Скопје
бул. Кузман Јосифовски Питу, бр. 15, Скопје
2. Друштво за телекомуникации и услуги НЕОТЕЛ ДОО, Скопје
бул. Кузман Јосифовски Питу, бр. 15, Скопје
3. Друштво за комуникациски услуги ИСТЕЛ ДООЕЛ, Скопје
бул. Кочо Рацин бр. 14/4-7, Скопје
и

најдобри понудувачи во Регион 6, во кои спаѓаат Тетово, Гостивар, Теарце, Јегуновце, Желино, Брвеница, Боговиње, Врапчиште, Маврово и Ростуше, се избрани:
1. Друштво за телекомуникации и услуги НЕОТЕЛ ДОО, Скопје
бул. Кузман Јосифовски Питу, бр. 15, Скопје
2. КОСМОФОН АД, Скопје
бул. Кузман Јосифовски Питу, бр. 15, Скопје
3. Друштво за комуникациски услуги ИСТЕЛ ДООЕЛ, Скопје
бул. Кочо Рацин бр. 14/4-7, Скопје.

Предходно беа доделени и фрекфенции со важност за цела МК ...
Доделени двете лиценци за WiMax технологија ... 23.07.2007

Cosmotelco Грција и Nexcom Скопје, Република Македонија, им ги врачи одобренијата за користење радиофреквенции наменети за фиксен безжичен пристап (WiMAX) за работа на територијата на Република Македонија, со важење од 10 години.

Би сакал да им се посреќи на сите компании што ги добија лиценците ... но се плашам дека технологијата на која се засновува WiMAX интернетот полека застарува ... и дека АЕК и Коста Трпковски значително допринесоа да се одржи монополот на МТ

No comments:

Blog Archive

Site Meter