Search This Blog

Monday, March 30, 2015

Шифри ... Шифрирање

Модерно да ти било (а тоа не го знаев/ме до неодавна) Премиер на Република Македонија - во телефонски разговор да се обраќа на свој Министер со шифри и шифрирани пораки. Се прашувам зошто Премиер на РМ има потреба да се обраќа на свој Министер во шифри. Вообичаено пораките се шифрираат кога сакаме нешто да сокриеме, да не не фати непријателот. Што тоа Премиерот ни наш сакал да сокрие и од кого? Ниту сме во војна ... или пак можеби сме? ... ако сме, кој ни е непријателот? ...


No comments:

Blog Archive

Site Meter