Search This Blog

Saturday, February 13, 2010

Ем Кадија, ем Судија …

Дека нема потреба да се вратиме во времето за да ја раскажеме старата приказна за “Кадија те тужи, Кадија те суди“ – доволно е да видиме каква е суската практика во Макеодина т.е. кој ги бира судиите и има ли независност во нивното работење. На кого му даваат отчет суиите. Се разбира на оној кој ги плаќа т.е. поставува и истовремно им ја контролира работата.           Повеќе ».....

Еве го мотивот за овој напис:
  • 3   Ми­нис­те­рот за прав­да Ми­хај­ло Ма­нев­ски не ги приз­на­ва ре­зул­та­ти­те од ан­ке­та­та за не­за­вис­ност на судс­тво­то што ја пра­ве­ла ОБ­СЕ. Не приз­на­ва де­ка су­ди­и­те се жа­лат оти влас­та ги при­ти­ска. А во ан­ке­та­та на ОБ­СЕ, за­мис­ле­те, су­ди­и­те из­ја­ву­ва­ле де­ка Суд­ски­от со­вет не е не­за­ви­сен ор­ган, чувс­тву­ва­ат при­ти­со­ци од пар­ти­и­те и од Вла­да­та и сме­та­ат де­ка ми­нис­те­рот за прав­да не тре­ба да би­де член на Со­ве­тот.
    И Здру­же­ни­е­то на су­дии зас­та­на зад из­ја­ви­те на Ма­нев­ски. И од та­му ве­лат де­ка не­ма­ле вер­ба во ис­тра­жу­ва­ње­то на ОБ­СЕ. И нај­а­ви­ја де­ка ќе пра­ват сво­ја ан­ке­та за да до­ка­жат де­ка су­ди­и­те ра­бо­тат без при­ти­со­ци.
    Во пра­во е ми­нис­те­рот Ма­нев­ски што не ги приз­на­ва ан­ке­ти­те на ОБ­СЕ. За­тоа сам ќе ги ан­ке­ти­ра. До­ду­ша не – сам, ама пре­ку Здру­же­ни­е­то на су­дии. А пот­прет­се­да­тел­ка на Здру­же­ни­е­то на су­дии, ви­ди чу­до, уш­те би­ла не­го­ва­та соп­ру­га Фи­ли­ме­на Ма­нев­ска. Би­деј­ќи е пен­зи­о­нер­ка, мо­же да $ да­дат до­пол­ни­тел­на ра­бо­та. Таа да би­де гла­вен ан­ке­тар од име на не­за­вис­но­то Здру­же­ние на су­дии. Таа лич­но да оди од суд­ни­ца до суд­ни­ца и ано­ним­но да ги ан­ке­ти­ра су­ди­и­те. Да ги пра­ша да­ли ма­жот и` им вр­ши при­ти­сок.
    По­тоа ре­зул­та­ти­те од ан­ке­ти­те ќе одат во Суд­ски­от со­вет, ка­де што член е ми­нис­те­рот и соп­руг на ано­ним­на­та ан­ке­тар­ка. За тие су­дии кои не од­го­во­ри­ле ка­ко што тре­ба, ми­нис­те­рот ќе да­де пре­по­ра­ка за сме­ну­ва­ње. Ама, би­деј­ќи ос­та­на­ти­те чле­но­ви на Суд­ски­от со­вет има­ат свое “Јас”, си­гур­но ќе го од­би­јат не­го­ви­от пред­лог
    .
Подобар соодветен пример за старата приказна “Кадија те тужи, кадија те суди“ здравје. Уште еден доказ зошто судството е на топ приоритетите на секој извештај за ЕУ интегрирањето.

No comments:

Blog Archive

Site Meter