Search This Blog

Thursday, April 02, 2015

ПРЕРОДБА ... Секој од нас е прероден ... Да платиш ако сакаш да живееш и тоа да платиш на преродбениците ...

“Чуварите“ на нашиот идентитет и и име, го смениа личниот идентитетет на секој граѓанин во Република Македонија. Мојот личен идентитетет (идентитетот на граѓанинот на РМ) се состои од моето лично име и презиме, од адресата каде сум роден и од адресата каде живеам. За да го докажам  мојот личен идентитет јас при раѓањето осем што добивам единствен матичен број на граѓанин на РМ, морам да имам извод од Матична книга на родените, Лична карта и Пасош. За да го докажам пак имотот кој го поседувам јас за недвижниот имот морам да имам катастерски извод од Имотен лист а за возило морам да имам Сообраќајна и Возачка дозвола.

Нашите ПРЕРОДБЕНИЦИ од Македонскиот дел од владата на РМ но и од Албанскиот дел од владата на РМ може да се каже дека сите не прекрстија/преродија со тоа што на скоро сите нас некој дел од личниот идентитет ни го сменија со административно менување на деловите од нашите лични идентитети. Ги менуваа имињата на улиците каде живееме, ги менуваа имињата на школите каде учевме. Сето тоа има/ше двојна цел. Од една страна остварување на преродбата па ние сме сега се повеќе ВМРО-вци или антички Македоннци или пак сме УЧК-овци ако сме во делот на општините каде на власт се ДУИ/ДПА ... Другата страна е гола пљачка на граѓанинот. Секој документ се плаќа од џебот на граѓанинот. Секоја промена на личниот идентитет се пресметува како износ на пари за нов извод од родени, венчани, нова лична карта и пасош, нова возачка и сообраќајна дозвола, нов имотен лист. Вадење нови лични исправи кошта и ја плаќа секој граѓанин. Плус на сето тоа е изгубеното време и живци додека ги повадиш тие силни нови идентитетски исправи. За секој жив/мртов створ ние како граѓани потрошивме во просек по стотина до двесте евра. Сето помножено со 2.000.000 МК државјани доаѓа до неверојатна сума од 200 до 400 милиони евра народни пари во државен воздух потрошени во администрација испииени ...

Секој од нас е прероден ...

Ни ги преродија/преродуваат и професиите каде работиме. За секоја од професиите осем формално образование се измислија лиценци. На пример за чувари, обезбедувачи, учители, слаткари, тренери или која било сакате професија сега мора да имаш ЛИЦЕНЦА која прво е од времен карактер а за да ја добиеш мора да полагаш испит кај некој од актууелната власт. Преку лиценцирањето на професиите се остварија/остваруваат две цели. Неможеш да вршиш ниедна професија ако немаш лиценца од актуелната власт и да, мора да ја платиш лиценцата. Бројката на пари за оваа преродба овојпат во професиите е огромна и многу поголема од онаа за личните документи ... Затоа немојте да се чудите дека во преродбата на образованието главен елемент е лиценца т.е. државен испит за секој средношколец т.е. студент. Додуша ова не е изворно наш изум - сето ова се прави во сите држави на светот ...

На крај се е до парите. Да платиш ако сакаш да живееш и тоа да платиш на преродбениците ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter