Search This Blog

Friday, March 04, 2016

Време на чување на изборниот матерјал

Колкаво е времето на чување на изборниот материјал, особено на списоците кој гласал со подписот на гласачот. Имам сознание дека изборните материјали и списоците не се трајни документи - што ке рече дека власта има интерес да ги сокрие трагите на изборните кражби.

No comments:

Blog Archive

Site Meter